تبلیغات
آموزشی اجتماعی - نمونه سوالات مطالعات اجتماعی فصل2 گروه الف

آموزشی اجتماعی

4- کدامیک از گزینه های زیر بیانگر «انتظارات نقش» می باشد؟   

الف) تکالیف   ب) حقوق       ج) وظایف     د) تکالیف و حقوق

5- حقوق نقش را تعریف کنید و یک مثال بزنید.

6- به مجموعه الگوهای عملی که فرد در نقش خاص خود انتظار دارد دیگران نسبت به او انجام دهند می گویند. 

 

6- به مجموعه الگوهای عملی که فرد در نقش خاص خود انتظار دارد دیگران نسبت به او انجام دهند می گویند. 

الف) حقوق نقش        ب) تکالیف     ج) هنجار       د) ارزش

7- کلاس خود را در نظر بگیرید. دو نقش را که در آن ذکر کنید و برای هر یک جدول زیر را کامل کنید.  

نقش

تکالیف

حقوق

1-

 

 

2-

 

 

8- افراد به چند طریق در جایگاه یک نقش قرار می گیرند همراه با مثال بنویسید.  

9- درستی و نادرستی جمله زیر را مشخص کنید:

 نقش فرزندی نقشی است که ما خود آن را انتخاب کرده ایم.

 

سوالات امتحانی درس دوم

1- آرمان اجتماعی را تعریف کرده و یک مثال بزنید.         

2- پیوند نقشها را با یک مثال به طور خلاصه توضیح دهید.

3- منظور از وابستگی متقابل نقش ها چیست؟ مثال بزنید.   

4- گزینهی صحیح را انتخاب کنید:    

ارزشهای مشترکی که هر جمع و جامعه ای برای رسیدن به آنها تلاش می کنند................آن جمع جامعه نامیده می شود.

1- آرمان اجتماعی    2- هماهنگی جامعه    3- تعارض اجتماعی  4- پیوند اجتماعی

5- درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید:

نقش های مختلف در یک گروه بطور متقابل به یکدیگر وابسته هستند.

6- «فراهم آوردن شرایط یاددهی و یادگیری مناسب برای دانش آموزان در کلاس درس کدام یک از موارد زیر را در بر می گیرد؟  

الف) حقوق معلم- تکلیف دانش آموز  ب) حقوق دانش آموز- حقوق معلم

ج) حقوق دانش آموز- تکلیف معلم     د) تکلیف دانش آموز- تکلیف معلم

7- در جامعه، چه عاملی نقش های مختلف را به یکدیگر پیوند می زند؟ چگونه؟

8- جای خالی را کامل کنید:

عامل پیوند دهنده نقشها در جامعه ............................ است.

9- پیوند دهندهی نقش ها را چه می نامند.   

 


سوالات امتحانی درس سوم

1- مفهوم نظام یا سیستم کدام یک از گزینه های زیر است؟  

الف) مجموعه ای از اجزاست.

ب) هر جزء بر اجزای دیگر اثر نمی گذارد.

ج) هر جزء برای بقای جزء دیگر کاری انجام میدهد.

د) مجموعهی به هم پیوسته اجزا است که یک واحد را تشکیل می دهند.

2- نظام را تعریف نموده و یک مثال برای آن ذکر کنید.      

3- ویژگیهای مفهوم نظام چیست؟    

4- یکی از نظامهایی را که با آن آشنا هستید، انتخاب کنید و موارد زیر را مانند نمونه بررسی کنید.        

1- عناصرمختلف آنرا تعیین کنید.

2- رابطه ای متقابل این عناصر را با یکدیگر مشخص کنید.

3- معین کنید که هریک ازاین اجزاء دراین مجموعه چه کاری انجام می‌هند وچه اثری برکل نظام  دارد؟

4- تغییر هر یک از این اجزاء چه تاثیری بر اجزاء دیگر دارد؟

5- یک نظام اجتماعی را مثال بزنید و موارد زیر را در آن بررسی کنید:    

الف) این نظام اجتماعی از چه نقش هایی تشکیل شده است.

ب) هریک از این نقش ها چه وظایفی نسبت به یکدیگر دارند.

نظام اجتماعی

نقش ها

وظایف متقابل نقش ها

هدف

 

 

 

 

 

6- نظام اجتماعی را تعریف کنید. دو نظام اجتماعی را نام ببرید.     

7- بااضافه شدن یک فرزند به‌انواده ای که‌قط دارای دونقش همسری است‌چند نقش دیگرشکل می‌یرد؟    

8- یک نظام اجتماعی را مثال بزنید. هدف آن را مشخص کنید و دو نقش آن را نام ببرید.

سوالات امتحانی درس چهارم

1- با ذکر مثالی اثرات مطلوب و نامطلوب خرده نظام ها بر نظام اجتماعی کل را بررسی کنید.

2- برای هر یک از نظام های زیر دو خرده نظام بنویسید:   

الف) نظام سیاسی      ب) نظام اقتصادی

3- نظام اجتماعی متعادل چگونه نظامی است.         

4- نظام اجتماعی به چند خرده نظام تقسیم می شود؟

5- نتایج عدم تعادل نظام اجتماعی را بررسی کنید.   

6- منظور از نظام اجتماعی کل و خرده نظام چیست؟

7- اگرارزش های خرده نظام ها با یکدیگر یابا ارزش های کلی جامعه مغایر باشد کدام حالت در جامعه بیشتر می آید؟

الف ) عدم تعادل        ب) تضاد طبقاتی       ج) تضاداجتماعی      د) تعادل

8- اثرات یک خرده نظام را در نظام اجتماعی کل بررسی کنید.   

9- در یک جامعهی درگیر جنگ که دچار تعارض شده است خرده نظام اقتصادی چگونه عمل می کند؟

10- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:    

نظام اجتماعی که در برگیرندهی نظام های دیگر است نظام ................ نامیده می شود.

11- نظامی که خرده نظام های آن در یک جهت عمل می کنند چه نامیده می شود.


سوالات امتحانی درس پنجم

1- منظور از کنترل اجتماعی چیست. با ذکردونمونه توضیح دهید.   

2- مفهوم جامعهپذیری را تعریف کنید و مثال بزنید. 

3- مفهوم «درونی کردن ارزشها» را بیان کنید.     

4- گزینهی صحیح را انتخاب کنید:    

آماده شدن فرد توسط جامعه برای برعهده گرفتن نقش ها را .......................... می گویند.

الف) تعامل اجتماعی  ب) اجتماع پذیری      ج) آماده سازی         د) تعادل اجتماعی

5- جامعه افراد را به چند شکل اجتماعی می کند؟    

6- جاهای خالی را پر کنید.   

اجتماعی کردن افراد از طریق اعمال مجازات .......................... می باشد

7- جریان درونی کردن ارزشها را توضیح دهید.     

8- رابطهی کنترل اجتماعی با جامعه پذیری را توضیح دهید.

9- صحیح یا غلط بودن عبارت زیر را مشخص کنید.

اجتماعی کردن افراد را از طریق اعمال مجازات درونی کردن ارزش ها می گویند.

10- کدام مورد درونی شدن ارزش ها را نشان می دهد.    

الف) سرزنش کودکان توسط والدین  ب) ایستادن پشت چراغ قرمز

ج) عدم رعایت قوانین بازی  د) توهین بزرگترها

11- کامل کنید.        

آماده شدن فرد توسط جامعه برای برعهده گرفتن نقش ها را ................می گویند.

 

12- گزینهی صحیح را انتخاب کنید:

اجتماعی کردن افراد از طریق اعمال مجازات را چه می گویند؟      

الف) درونی کردن ارزش ها  ب) جامعه پذیری

ج) عمل کردن به ارزش ها   د) کنترل اجتماعی    

13- کنترل اجتماعی و درونی کردن ارزشها را در موارد زیر مشخص کنید:        

الف) در حضور دیگران پای خود را دراز نکردن.

ب) احترام گذاشتن به افراد مسن

ج) محکوم شدن معتادان به جریمهی نقدی

د) در حضور بزرگان با صدای بلند صحبت نکردن.

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 27 شهریور 1388 توسط فاروق مالدار
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : تم 98