تبلیغات
آموزشی اجتماعی - نمونه سوالات مطالعات اجتماعی فصل1

آموزشی اجتماعی

فصل اول گروه الف

سوالات امتحانی درس اول

1- شناخت علمی را تعریف کنید با ذکر مثال.           

2- کدام یک از موارد زیر نشان  دهندهی «شناخت علمی» وکدام یک نشان دهندهی «شناخت  حاصل از زندگی» است؟ 

الف) سوزاننده بودن آتش

ب) علل افزایش اعتیاد

ج) دلایل مهاجرت از روستا به شهر

3- شناختی که همه به سطحی از آن می رسند عبارتست از شناخت:         

الف) غیرعلمی                   ب) علمی      

ج) شناخت حاصل از زندگی  د) جوابهای الف و ج

4- دورهی نوجوانی را از نظر نیازهای اجتماعی با دورهی کودکی مقایسه کنید.

5-  درستی و نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید.    

هر فرد تجربه‌ی بیشتری  داشته باشد یا از اطلاعات دیگران بیشتر استفاده کند دامنه این شناخت گسترده خواهد شد این نوع شناخت از محیط اجتماعی را شناخت علمی می نامیم.

6- ازمیان گزینههای زیر،مناسبترین گزینه را انتخاب کنید.

عالم اجتماعی با بررسی آمار خودکشی در کشورها و دوره های مختلف به این نتیجه می رسدکه میزان خودکشی در شرایط ..................... افزایش می یابد.

الف) رفاه اقتصادی       ب) فقر و گرسنگی        ج) جنگ و آشوب         د) انفجار جمعیت

7- نتایج شناخت نادرست از محیط اجتماعی را توضیح دهید و یک مثال نیز بنویسید.

 

سوالات امتحانی درس دوم

1- گزینهی صحیح را انتخاب کنید:

انسان براساس یک میل طبیعی می خواهد با دیگران ارتباط برقرار کند که این رابطه را ....................... می گویند.          

الف) شکل گیری ما    ب) تعامل اجتماعی    ج) گروه        د) ارزش

2- تعامل اجتماعی چیست؟ دومورد مثال بزنید.      

3- گروه چگونه تشکیل می شود؟    

4- علل گرایش انسان به زندگی گروهی چیست؟     

5- کامل کنید:

افرادی که خود را ..........................تلقی میکنند به صورت نسبتاً پایدار  و منظم با یکدیگر تعامل دارند یک ................ را تشکیل می دهند.     

6- گروه را با توجه به ویژگی های اصلی آن تعریف کنید.   

 


سوالات امتحانی درس سوم

1- گزینهی صحیح را انتخاب کنید:

الف) گرفتن توپ توسط دروازه بان در بازی فوتبال .......................... است.

الف) هنجار    ب) ارزش      ج) تکلیف       د) حقوق نقش

ب) به شکلی از رفتار که فرد با عضویت در گروه، ملزم به انجام آن می شود، می گویند.

الف) هنجار    ب) ارزش      ج) کنترل اجتماعی    د) جامعه پذیری

2- یک فرد ایرانی چه ارزش ها والگوهای عملی را باید بپذیرد؟ (ذکر 3 مورد)

3- ارزش را با ذکر یک مثال تعریف کنید.    

4- تفاوت هنجار و ارزش را بنویسید.         

5- برای بعهده گرفتن نقش مادری و پدری فرد باید کدام هنجارها را یادبگیرد؟ (برای هر کدام دو مورد بنویسید.)

6- هنجار یا الگوی عمل را با ذکر مثال توضیح دهید.        

7- برای هر یک ازموارد زیر دو ارزش بنویسید.    

الف) مدرسه   ب) خانواده    

8- جای خالی زیر را پر کنید:

الف) به رفتارهایی که فرد با عضویت در گروه باید آنها را انجام دهد و در صورت رعایت نکردن آنها با مجازات روبرو می شود ...................... می گویند.

ب) به اموری که برای گروه اهمیت دارند..................... می گویند.

1- هنجار       2- ارزش       3- هماهنگی   4- جهت گیری

9- برای مورد زیر، دو الگوی عمل مشخص کنید.   

رعایت نکردن این الگوهای عمل برای فرد چه پیامدهایی دارد.

 

10- کدام یک از موارد زیر هنجار می باشد؟

الف) پیروزی برای تیم فوتبال          ب) یگانه پرستی برای مسلمان

ج) عزت و استقلال برای یک گروه سرزمینی        د) رازگویی در یک گروه دوستی.

11- پیروزی در بازی فوتبال مربوط به کدام گزینه است؟    

الف) هنجار    ب) الگوی عمل         ج) ارزش       د) الف – ب


سوالات امتحانی درس چهارم

1- گروههای مختلف در چه شرایطی موجب نابه سامانی جامعه می شوند؟ 

2- نمونه‌ای از تعارض میان دوگروه راذکر نمایید که نتایج نامطلوب دارد.

3- گروه ملت حد چه چیزی را در جامعه مشخص می سازد؟

4- چهار نمونه از آثار و نتایج وجوداحزاب و  انجمن ها در جامعه را ذکرکنید.

5- حد هماهنگی و تعارض در جامعه را ........................ مشخص می کند.       

الف) گروه مذهبی      ب) گروه ملت ج) گروه سیاسی        د) گروه اقتصادی

6- حد هماهنگی و تعارض گروهها را درجامعه ............... مشخص می سازد.

7- مهمترین امتیاز وجود احزاب مختلف در یک جامعه را شرح دهید؟

8- دو نمونه از تضاد میان گروه ها که برای جامعه مفید است رابا ذکر دلیل بنویسید.

9- امروزه کلی ترین «ما» که یک واحد تقریباً مستقل است گروه ...............نامیده می شود.

10- با بررسی روابط میان گروه های مختلف جامعه، دو نوع تعارض را در جدول زیر مورد بررسی و ارزیابی قرار دهید:  

نوع تعارض

نتایج

ارزیابی

1

 

 

2

 

 

11- گروه هایی که ارزش هایشان مغایر با ارزش گروه ملت است را نام ببرید؟ (2مورد)

         

 


سوالات امتحانی درس پنجم

1- گزینه صحیح را انتخاب کنید، عضویت در گروه برای فرد ............... خاصی را به دنبال دارد.

         

الف) خودآگاهی         ب) هماهنگی  ج) تضاد و تعارض    د) جهت گیری

2- خودآگاهی یعنی چه؟       

3- چرا عضویت در گروه در دورهی نوجوانی از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

4- در دوره جوانی چه خصوصیاتی (از نظر فکری) در فرد ظاهر می شود. (2 مورد را نام ببرید)

5- گزینهی صحیح را انتخاب کنید:

وقتی  دیگران ما رابا هوش بدانند ما می فهمیم که باهوش هستیم. کدام مورد شکل گرفته است؟

جهت گیری    شناخت علمی  خودآگاهی      تعامل اجتماعی

6- گروه در تعیین جهت گیری های فرد چه تأثیری دارد؟    

7- گزینهی صحیح را انتخاب کنید:

برارزش واحترام فرد و انتظارات او از  دیگران چه موردی تأثیر می گذارد؟         

الف) رابطهی فرد با فرد       ب) رابطهی فرد باگروه

ج) رابطهی گروه با گروه     د) رابطه احزاب با هم

8- تائید توانایی ها و استعدادهای فرد توسط دیگران، چه تاثیری بر شخصیت فرد دارد؟

         


سوالات امتحانی درس ششم

1- گزینهی صحیح را انتخاب کنید:

فرد در گروهی عضویت پیدا می کند که گروه ارزشهای خود را بر ارزش های جامعه ترجیح می دهد این عبارت بیانگر کدام آسیب گروهی است.       

الف) دوگانگی ارزشی          ب) بیگانگی از جامعه ج) مطلق گرایی گروهی       د) گروه گرایی

2- جای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید:  

فردی که در مقابل انتقاد دیگران واکنش شدیدو  اغلب خشونت آمیز نشان می دهد دچار ................. شده است. 

3- دوگانگی ارزشی در گروه چه تاثیری بر شخصیت اعضای گروه دارد؟  

4- عبارات زیر مربوط به کدامیک از مفاهیم (دوگانگی ارزشی = بیگانگی از جامعه- مطلق گرایی گروهی- تبعیت بی چون و چرا) می باشد؟        

الف) در جهت برخورد با ارزش های جامعه عمل خواهد کرد.

ب) شخصیت متزلزلی خواهد داشت.

ج) تعصب نسبت به گروه چشم او را  بر حقایق می بندد.

5- آسیب های گروه را نام ببرید.     

6- برای اینکه یک گروه دچار آسیب تبعیت بی چون و چرا نشود، جه ویژگی اساسی باید داشته باشد؟

7- دوگانگی ارزشی چه حالتی را در فرد به وجود می آورد؟ 2 مورد

8- تبعیت بی چون و چرا چه تاثیری بر شخصیت افراد دارد؟         

9- گروه های مختلف در چه شرایطی، جامعه را دچار نابسامانی می کنند؟

10- گزینهی صحیح را انتخاب کنید:

حکومت های فاشیستی و دیکتاتوری کمونیستی در دورهی جدید، نمونهی کدام آسیب گروهی بودهاند؟

 

الف) تبعیت بی چون و چرا   ب) بیگانگی از جامعه

ج) دوگانگی ارزشی            د) مطلق گرایی گروهی

11- بیگانگی از جامعه چیست؟ واگر فردی دچار بیگانگی از جامعه گردد چه ویژگیهایی دارد؟

12- هرکدام از ویژگی های زیر مختص کدام آسیب گروهی است؟   

الف) شخصیت متزلزلی خواهد  داشت.

ب) منافع گروه خود را به جامعه ترجیح می دهد.

ج) توانایی اندیشیدن را از دست خواهد داد.

13- مطلق گرایی گروهی یعنی چه و فردی که دچار مطلق گرایی گروهی باشد چه ویژگی هایی دارد؟(2مورد)   

14- گروهی را نام ببرید که ارزشهای مغایر با ارزشهای جامعه دارد. سه پیامد عضویت در چنین گروهی را مشخص کنید.   

15- حالت ضعیف تر مطلق گرایی را توضیح دهید.  

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 27 شهریور 1388 توسط فاروق مالدار
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : تم 98