تبلیغات
آموزشی اجتماعی - مطالعات بخش1 گروه ب

آموزشی اجتماعی

درس مطالعات اجتماعی

تهیه كننده :

فاروق مالدار

 

دبیرستان :

 نمونه ابن سینا

گروه آموزشی علوم اجتماعی شهرستان تربت جام

بهار 87

فصل اول

 

پرسش ها چهار گزینه ای

1.       کدام مورد تعامل اجتماعی نیست : درس دوم

      الف-گوش دادن به درس معلم ¨    ب-خوردن بیسکویت ¨    ج-صحبت با مادر ¨  د-لبخند زدن به همکلاسی ¨

2.     کدام مورد تعامل اجتماعی محسوب میشود ؟ درس دوم

      الف-روزنامه خواندن ¨  ب- گوش دادن به رادیو ¨  ج-درد دل کردن با دوست ¨  د-خواندن کتاب¨

3.    کدام "ما" سطحی محسوب میشود؟ درس دوم

        الف-"مای"هم کلاسی ¨  ب-"مای"خانواده ¨  ج-"مای"گروه سرود ¨  د- "مای"تماشاگران سینما¨

4.     کدام مورد هنجار نیست؟ درس سوم

      الف-سلام کردن¨  ب- گفتگو با دوست ¨  ج- احوالپرسی با دوست ¨  د- یگانه پرستی ¨

5.     کدام مورد ویژگی دوران نوجوانی است؟ درس چهارم

       الف-به خانواده متکی است ¨  ب- نقش انفعالی دارد ¨ ج- به عضویت گروههای مختلف در میاید ¨  د- فقط عضو گروه خانواده است ¨

6.     "داشتن شخصیت متزلزل" پیامد کدام آسیب گروه است؟ درس ششم

      الف- مطلق گرایی  ¨  ب- دو گانگی ارزشی ¨  ج- بیگانگی با جامعه  ¨  د- تبعیت بی چون و چرا¨

     7."تبدیل شدن به فردی نا بهنجار"پیامد کدام آسیب گروه است؟  درس ششم

     الف- مطلق گرایی  ¨  ب- دو گانگی ارزشی ¨  ج- بیگانگی با جامعه  ¨  د- تبعیت بی چون و چرا¨

      8."نپذیرفتن انتقاد" پیامد کدام آسیب گروه است؟ درس ششم

     الف- مطلق گرایی  ¨  ب- دو گانگی ارزشی ¨  ج- بیگانگی با جامعه  ¨  د- تبعیت بی چون و چرا¨

     9."داشتن حالت پرخاشگری" پیامد کدام آسیب گروه است؟ درس ششم

     الف- مطلق گرایی  ¨  ب- دو گانگی ارزشی ¨  ج- بیگانگی با جامعه  ¨  د- تبعیت بی چون و چرا¨

10."از دست دادن توانایی اندیشیدن" پیامد کدام گروه است؟ درس ششم

الف- مطلق گرایی  ¨  ب- دو گانگی ارزشی ¨  ج- بیگانگی با جامعه  ¨  د- تبعیت بی چون و چرا¨

11. کسی که نمیتواند تصمیم مستقل بگیرد ، دچار کدام آسیب گروه است؟ درس ششم

الف- مطلق گرایی  ¨  ب- دو گانگی ارزشی ¨  ج- بیگانگی با جامعه  ¨  د- تبعیت بی چون و چرا¨

پرسش های کامل کردنی             

12. به شناختی که حاصل تجربه ما در زندگی اجتماعی است ...................می گوییم. درس اول

13. به شناختی که حاصل مطالعه دقیق رفتار انسان و جوامع مختلف است ................می گوییم. درس اول

14.به رفتارهایی که فرد باید انجام دهد و در صورت رعایت نکردن مجازات می شود....................می گویند. درس سوم

15. برای مسلمانان .................یک ارزش محسوب می شود. درس سوم

16. به اموری که برای گروه اهمیت دارد ..................گفته می شود. درس سوم

17. حد هماهنگی و تعارض را در جامعه .................مشخص می سازد. درس چهارم

18.عضویت در گروه برای فرد .................خاصی به دنبال دارد. درس پنجم

19. در دوره نوجوانی گروه پایگاهی است که فرد از طریق آن ..............و.............. عمل می کند. درس پنجم

20. "تردید نسبت به ارزش های جامعه" یکی از پیامد های ..................است. درس ششم

21. "بی اعتقادی نسبت به ارزش های جامعه" یکی از پیامد های .................می باشد. درس ششم                                                        

22. کسی که در مورد گروه خود انتقاد نمی پذیرد به ...................دچار است. درس ششم

پرسش های تشریحی

23. نتایج شناخت نادرست از محیط اجتماعی را بنویسید: درس اول

24. یک مثال برای شناخت نادرست از محیط اجتماعی بنویسید: درس اول

25. شناخت حاصل از زندگی اجتماعی چگونه شناختی است؟ درس اول

26. شناخت علمی چگونه شناختی است؟ درس اول

27. یک مثال بزنید که در آن تفاوت شناخت علمی با شناخت حاصل از زندگی مشخص شود. درس اول

28."انسان بالطبع اجتماعی است" یعنی چه؟ درس دوم

29. تعامل اجتماعی را با یک مثال تعریف کنید. درس دوم

30. نحوه شکل گیری ما را توضیح دهید: درس دوم

31. نحوه شکل گیری گروه را توضیح دهید : درس دوم

32. هنجار را تعریف کنید. درس سوم

33. برای گروه دوستی دو هنجار مثال بزنید: درس سوم

34. ارزش را تعریف کنید: درس سوم 

35. برای گروه مسلمانان و گروه سرزمینی یک ارزش مثال بزنید: درس سوم

36. کسی که خود را ایرانی میداند چه هنجار هایی را باید رعایت کند؟( دو مورد) درس سوم

37. یک مثال بزنید که در آن تضاد بین گروهها مفید باشد . درس چهارم

38. یک مثال بزنید که در آن تضاد بین گروهها مضر و زیانبار باشد . درس چهارم

39. گروه ملت را تعریف کنید. درس چهارم

40. در درون گروه ملت چه گروههایی وجود دارند؟ درس چهارم

41. دو مثال بزنید که در آن ارزش برخی گروهها با گروه ملت مغایر است: درس چهارم

42. چگونه هر فردی خود را در آینه دیگران می بیند؟ با مثال توضیح دهید. درس پنجم 

43. ویژگی گروه در دوره نوجوانی را بنویسید: درس پنجم

44. تفاوت دوره نوجوانی با دوره کودکی را بنویسید: درس پنجم

45. آسیب های گروه را نام ببرید: درس ششم

46. آسیب دو گانگی ارزشی را توضیح دهید: درس ششم

47. دو مورد از پیامد های دو گانگی ارزشی را بنویسید : درس ششم

48. آسیب مطلق گرایی را توضیح دهید : درس ششم

49. دو مورد از پیامد های مطلق گرایی را بنویسید . درس ششم

50. آسیب بیگانگی از جامعه را توضیح دهید : درس ششم

51. دو مورد از پیامد های بیگانگی از جامعه را بنویسید. درس ششم

52. آسیب تبعیت بی چون و چرا را توضیح دهید. درس ششم

53. دو مورد از پیامد های تبعیت بی چون و چرا را بنویسید. درس ششمنوشته شده در تاریخ جمعه 27 شهریور 1388 توسط فاروق مالدار
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : تم 98