تبلیغات
آموزشی اجتماعی - مطالعات بخش2 گروه ب

آموزشی اجتماعی

1.       کدام از نقش های زیر را خودمان می پذیریم؟ درس اول

      الف- دختر بودن ¨   ب- کرد بودن ¨  ج- ایرانی بودن ¨   د- دانشجو بودن ¨ 

2.     کدام یک از نقش های زیر را به ما نسبت می دهند؟ درس اول

      الف- کرد بودن  ¨   ب- دانش آموز بودن ¨ ج- معلم بودن ¨  د- زرنگ بودن ¨

3.    تقسیم کار در جامعه برای چه چیزی به وجود آمده است؟ درس دوم

      الف- بقای زندگی جمعی ¨  ب- آسان شدن کارها ¨  ج- تحقق ارزشها ¨ د- موارد الف و ج

4.     کدام مورد آرمان اجتماعی محسوب نمی شود؟ درس دوم

      الف- راه یافتن به دانشگاه  ¨  ب- عدالت  ¨  ج- آزادی  ¨  د- دفاع از مظلومان  ¨

5.     کدام یک از موارد زیر نظام محسوب نمی شود؟ درس سوم

      الف- ساعت  ¨   ب- یجچال ¨  ج- خانواده  ¨  د-  اتومبیل ¨

6.     از موارد زیر ،کدامیک جریان جامعه پذیری محسوب می شود؟ درس پنجم

      الف- درس دادن معلم در کلاس ¨  ب- نماز خواندن ¨  ج- احترام به والدین  ¨  د- لباس پوشیدن ¨

7.    کدام مورد از موارد کنترل اجتماعی به حساب می آید ؟  درس پنجم

      الف- جریمه کردن راننده متخلف  ¨             ب- دادن نمره بیست به دانش آموز ¨                    

      ج- کمک کردن به والدین¨                             د- خواندن درس  ¨

 

پرسش های کامل کردنی

8.    نقش های مختلف در یک گروه ........................بهم وابسته هستند. درس دوم

9.     تقسیم کار در جامعه برای ...................یا .......................به وجود آمده است. درس دوم

10.                      به ارزش های مشترکی که هر جامعه ای برای رسیدن به آن تلاش می کند.................. می گویند درس دوم

11.                      آزادی و عدالت از نمونه های ...................هستند. درس دوم

12.                      به نظام هایی که جزیی از نظام های اجتماعی بزرگتر هستند.................می گویند. درس چهارم

13.                      آماده شدن فرد توسط جامعه برای به عهده گرفتن نقش ها ..................نام دارد. درس پنجم

14.                      بلند شدن به احترام بزرگ ترها نمونه ای از ........................به حساب میاید. درس پنجم

15.                      جریمه کردن راننده متخلف نمونه ای از ....................به حساب میاید. درس پنجم

16.                      سرزنش فرزندان توسط والدین نمونه ای از .................. به حساب میاید. درس پنجم

17. اجتماعی کردن افراد از طریق مجازات ................. نام داررد. درس پنجم

پرسش های تشریحی

18.نفش را تعریف کنید. درس اول

19.چهار نقش برای خانواده مثال بزنید. درس اول 

20.نقش ها به چند دسته تقسیم می شوند؟برای هر کدام یک مثال بزنید. درس اول 

21.تکالیف نقش یعنی چه؟ درس اول 

22.حقوق نقش را تعریف کنید. درس اول

23.وابستگی متقابل نقش ها را توضیح دهید. درس دوم 

24.وابستگی متقابل نقش ها موجب چه چیزی می شود؟ درس دوم

25.چرا تقسیم کار در جامعه به وجود آمده است؟ درس دوم

26.آرمان اجتماعی را تعریف کرده و دو مثال برای آن بزنید: درس دوم                                                                                      

27.دو مثال بزنید که افراد در آن برای رسیدن به هدف خود ،بین خود تقسیم کار کرده باشند: درس دوم

28.نظام را تعریف کنید . درس سوم

29.نظام اجتماعی را تعریف کنید. درس سوم

30.یک نظام اجتماعی مثال زده و دو نقش برای آن بنویسید. درس سوم         

31. نظام اجتماعی کل را تعریف کنید. درس چهارم

32.خرده نظام چیست؟ درس چهارم 

33.آیا ممکن است که یک نظام اثر نامطلوبی نیز برای جامعه داشته باشد؟مثال بزنید. درس چهارم

34. به چه نظامی ،نظام اجتماعی متعادل می گویند؟ درس چهارم

35.برای نظام اجتماعی متعادل ،یک مثال بزنید. درس چهارم

36.در چه صورت ،یک نظام اجتماعی دچار عدم تعادل می شود؟ درس چهارم

37.مثالی بزنید که در آن ،نظام اجتماعی دچار عدم تعادل شده باشد . درس چهارم

38.جامعه پذیری را تعریف کنید. درس پنجم

39.برای جامعه پذیری دو مثال بزنید. درس پنجم

40.جامعه افراد را به چند شکل اجتماعی می کند؟ درس پنجم

41.درونی کردن ارزشها را تعریف کنید. درس پنجم

42.برای جریان درونی کردن ارزشها یک مثال بزنید. درس پنجم

43.کنترل اجتماعی را تعریف کنید. درس پنجم

44.برای کنترل اجتماعی یک مثال بزنید. درس پنجم

نوشته شده در تاریخ جمعه 27 شهریور 1388 توسط فاروق مالدار
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : تم 98