تبلیغات
آموزشی اجتماعی - مطالعات بخش3 گروه ب

آموزشی اجتماعی

رسش های چهار گزینه ای

1.       کدام یک ملاک تمایز گرو هها از یکدیگر نیست؟ درس اول

الف- میزان نظم گروهی   ¨  ب- میزان دوام و پایدازی ¨  ج- بزرگ یا كوچک بودن ¨  د-  اشتغال و بهداشت

2.     کدام یک از تاثیرات خانواده بر نظام اجتماعی كل نیست؟ درس دوم 

الف- اجتماعی کردن فرزندان ¨  ب- پیدا کردن کار برای فرزندان  ¨  ج- مراقبت از کودکان ¨ د- تولید نسل ¨

3.    كدام یک از عوامل کم بودن رشد جمعیت در گذشته نبود؟ درس دوم 

الف- پایین بودن بهداشت            ب-  بیماریهاو قحطی و سیل               ج- رشد بهداشت            د- پایین بودن انتظارات

4.     تغییر فرهنگ موجب چه چیزی شده است؟ درس دوم

الف- تغییر نظام تقسیم کار  ¨ ب- رشد بهداشت ¨  ج- طولانی بودن دوره مصرف کنندگی فرزندان ¨  د- بالا رفتن سطح انتظارات  ¨

5.    کدام یک از آثار نامطلوب رشد جمعیت نیست؟  درس دوم

الف- كاهش سطح رفاه            ب- كاهش امكانات بهداشتی             ج- كاهش امكانات تفریحی          د- رشد اقتصادی

6.     جمله "جوانان خود سر هستند " نشان دهنده چه چیزی است؟ درس پنجم

الف- تفاوت انتظارات  ¨  ب- ناسازگاری والدین و فرزندان ¨ ج- تفاوت در اجتماعی شدن ¨ د-  برآورده نشدن انتظارات

پرسش های کامل کردنی

7.رابطه افراد در خانواده ...................و گسستن آن .................... است. درس اول

8.تغییر فرهنگ موجب ................... شده است. درس دوم

9.رشد بهداشت موجب ....................شده است. درس دوم

10.فرد نه تنها از نظر جسمی به خانواده مدیون است ،بلکه از نظر ............و............ نیز تحت تاثیر خانواده قرار دارد. درس سوم

11.وجه مشترگ اختلافات زن و شوهر .................... می باشد.  درس چهارم                                                                                  

12.وجه مشترک اختلافات والدین و فرزندان ...................... می باشد. درس پنجم

پرسش های تشریحی

       13. ملاک تمایز برای گروهها از یکدیگر بنویسید: درس اول

       14. تفاوت گروه خانواده با سایر گروهها در چیست؟ درس اول

       15. چرا میتوان خانواده را یک نظام اجتماعی به حساب آورد؟ درس اول

       16. خانواده را از چند جهت میتوان بررسی کرد؟ درس اول

18. در خانواده چه نقش هایی وجود دارد ؟چند مثال بزنید. درس اول

19.  تاثیرات خانواده بر نظام اجتماعی کل را نام ببرید: درس دوم

20.                      چرا در گذشته رشد جمعیت زیاد نبود؟ درس دوم

21.                      چرا امروزه رشد جمعیت زیاد  است؟( دو مورد) درس دوم

22.                      چهار مورد از آثار نامطلوب رشد جمعیت را نام ببرید. درس دوم

23.                      خانواده چگونه بر شکل گیری شخصیت فرد تاثیر می گذارد؟ درس سوم

24.                      خانواده چگونه حمایت عاطفی اعضایش را فراهم میکند؟ درس سوم

25.                      وجه مشترک اختلافات زن و شوهر چیست؟ یک مثال برای آن بزنید . درس چهارم

26.                      مثالی بزنید که در آن گونه های مختلف اجتماعی شدن موجب اختلاف زن و شوهر شود. درس چهارم

27.                      چرا افراد به گونه های مختلف اجتماعی می شوند؟ درس چهارم

28.                      چه عواملی در تفاوت انتظارات بین والدین و فرزندان موثر است؟ انها را نام ببرید. درس پنجم

29.تغییر نقش کودکی به نوجوانی چگونه موجب تفاوت انتظارات و ناسازگاری بین والدین و فرزندان می شود؟ درس پنجم

      30. گونه های مختلف اجتماعی شدن چگونه موجب تفاوت انتظارات و ناسازگاری بین والدین و فرزندان می شود ؟ درس پنجم

مثالی بزنید که در آن گونه های مختلف اجتماعی شدن موجب ناسازگاری بین والدین و فرزندان شده است. درسنوشته شده در تاریخ جمعه 27 شهریور 1388 توسط فاروق مالدار
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : تم 98