تبلیغات
آموزشی اجتماعی - سوالات تشریحی بخش4 گروه ب

آموزشی اجتماعی

پرسش های تشریحی

فعالیت اقتصادی را تعریف کنید. درس اول

33.                      برای فعالیت اقتصادی دو مثال بزنید. درس اول

34.                      رابطه اقتصادی را تعریف کنید. درس اول                                                                                                                            

35.                      تفاوت رابطه اقتصادی با رابطه دوستانه را بنویسید. درس اول

36.                      قاعده مالکیت را توضیح دهید. درس اول

37.                      نظام اقتصادی را تعریف کنید. درس اول

38.                      نظام اقتصادی به چند خرده نظام تقسیم می شود؟ درس دوم

39.                      نظام تولیدی را تعریف کنید. درس دوم

40.                      نظام توزیع را شرح دهید. درس دوم

41.                      پیدایش پول موجب چه چیزی شده است؟ درس دوم

42.                      نظام پولی و بانکی از چه راههایی به فعالیت اقتصادی شکل می دهد؟ درس دوم

43.                      با یک مثال رابطه بین اقتصاد و محیط طبیعی  را بنویسید. درس سوم

44.                      در چه جامعه ای ،علم مجالی برای رشد ندارد؟ درس سوم

45.                      رابطه بین اقتصاد و نظام آموزشی را بنویسید. درس سو م

46.                      رابطه بین اقتصاد و نیازهای افراد را بنویسید. درس سوم

47.                      در شکل گیری نیازها چه چیزی نقش اساسی دارد؟ درس سوم

48.                      بودجه چگونه بر اقتصاد اثر می گذارد؟ درس سوم

49.                      رابطه بین اقتصاد و نظام خانواده را بنویسید. درس سوم

50.                      اگر سرعت تغییرات در نظام اقتصادی زیاد باشد ،چه روی می دهد؟ درس چهارم

51.                      تضاد طبقاتی را شرح دهید. درس چهارم

52.                      رواج پول پرستی یعنی چه؟ درس چهارم

53.                      در بحث از رابطه فرد و نظام اقتصادی چند مطلب را باید از یکدیگر تفکیک کرد؟ درس پنجم

54.                      چرا شرط اصلی ازدواج برای پسران داشتن شغل است؟ درس پنجم

55.                      چرا رضایت از شغل مسئله مهمی است؟ درس پنجم

56.                      داشتن مهارت در گذشته به چه صورت بود و چگونه کسب می شد؟ درس ششم

57.                      امروزه مهارت چگونه است و چگونه کسب می شود؟ درس ششم

58.                       خویشتن پنداری یعنی چه ؟ درس ششم

59.                      اگر فردی که از خود تصور مدیر را دارد ،به کارمندی ساده تبدیل شود چه پیش خواهد آمد؟ درس ششم

60.                      محیط و شرایط اجتماعی چگونه بر انتخاب شغل تاثیر می گذارد؟ درس ششم

61.                      بیکاری آشکار را تعریف کنید. درس هفتم

62.                      بیکاری پنهان را تعریف کنید. درس هفتم

63.                      به چه بیکاری ،بیکاری پنهان می گویند؟ درس هفتم

64.                      اشتغال کاذب یعنی چه؟ درس هفتم

65.                      عوامل موثر بر بیکاری را نام ببرید. درس هفتم

66.                      ماشینی شدن چگونه موجب بیکاری می شود؟ درس هفتم

67.                      عدم تعادل اقتصادی چگونه موجب بیکاری می شود؟ درس هفتم

68.                      رکود اقتصادی یعنی چه؟ درس هفتم

رکود اقتصادی چگونه موجب بیکاری می شود؟ درس هفتمنوشته شده در تاریخ جمعه 27 شهریور 1388 توسط فاروق مالدار
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : تم 98