تبلیغات
آموزشی اجتماعی - مطالعات بخش4 گروه ب

آموزشی اجتماعی

1.    ضرب المثل "حساب حساب است،کاکا برادر " چه چیزی را نشان می دهد؟ درس اول

الف-  رابطه اقتصادی          ب- رابطه دوستانه           ج-  روابط اقتصادی و دوستانه        د-  نظام اقتصادی

2.    چه قاعده ای است که حدود منافع مردم را مشخص می سازد؟ درس اول

الف- اقتصادی                ب- مالكیت             ج- اجتماعی            د- دوستانه

3.    نام دیگر نظام توزیع چیست؟ درس دوم

      الف- کارخانه  ¨  ب- بازار ¨  ج- بخش خدمات  ¨  د- کارخانه ها  ¨

4.     کدام خرده نظام از خرده نظام های نظام تولیدی محسوب نمی شود ؟ درس دوم

الف- مدرسه ¨  ب- کارخانه  ¨  ج- مزارع  ¨  د- صنایع  ¨

5.     در مرکز نظام پولی و بانکی چه چیزی قرار دارد؟ درس دوم

الف- کارخانه ها  ¨  ب- بانک مرکزی  ¨  ج-  بانک ها ¨  د- صندوق قرض الحسنه ¨

6.     در شکل گیری نیازها چه چیزی نقش اساسی دارد؟ درس سوم

الف- ارزشها و فرهنگ جامعه  ¨  ب- جریان اجتماعی شدن ¨  ج- امکانات اقتصادی  ¨  د- مواردالف وب 

7.    آشکارترین راه دخالت دولت در امور اقتصادی از کدام طریق است؟ درس سوم

      الف- بانک مرکزی  ¨   ب- بودجه   ¨   ج- سیاست های پولی و مالی  ¨   د- هزینه ها  ¨

8.    روش دخل و خرج دولت را معلوم می کند:  درس سوم                                                                                                         

الف- بودجه  ¨  ب- بانک مرکزی  ¨  ج- تورم  ¨  د-  برنامه

9.     فرو پاشی شوروی حاصل چه چیزی بود؟ درس چهارم

      الف- سرعت آرام تغییرات در نظام اقتصادی  ¨  ب- عدم تعادل رشد صنعت      ج- ثبات نسبی نظام سیاسی     د- موارد ب و ج

10.   کدام یک از موارد زیر از پیامد های نامناسب نظام اقتصادی است؟ درس چهارم

      الف- تضاد طبقاتی  ¨  ب- حفظ حیات مادی  ¨   ج- تحول جامعه  ¨  د- ایجاد اشتغال  ¨

11.   شغل یکی از راه های اصلی یروز آن می باشد: درس پنجم

      الف- علاقه   ¨  ب- خلاقیت  ¨  ج- قدرت و نفوذ  ¨  د-  منزلت اجتماعی  ¨

12.  اولین شرط انتخاب شغل است : درس ششم

الف- استعداد  ¨  ب- داشتن مهارت  ¨  ج- علاقه  ¨  د- داشتن تجربه  ¨

13. پزشکی که در یک مغازه خیاطی کار میکند ،به کدام آسیب نظام اقتصادی دچار است؟ درس هفتم 

      الف- بیکاری آشکار  ¨  ب- بیکاری فصلی  ¨  ج- بیکاری پنهان  ¨   د- اشتغال کاذب  ¨

14. کشاورزی که در بعضی ماههای سال ،کار کشاورزی نمی کند ،چه نوع بیکاری است ؟ درس هفتم

      الف- بیکاری آشکار  ¨  ب- بیکاری فصلی  ¨  ج- بیکاری پنهان  ¨   د- اشتغال کاذب  ¨

15. کوپن فروشی کدام یک از موارد زیر محسوب می شود ؟ درس هفتم  

      الف- بیکاری آشکار  ¨  ب- بیکاری فصلی  ¨  ج- بیکاری پنهان  ¨   د- اشتغال کاذب  ¨

16.  رکود اقتصادی چه زمانی پیش میاید؟ درس هفتم

الف-  عرضه بر تقاضا پیشی گیرد                     ب- تقاضا بر عرضه پیشی گیرد

ج- سودآوری تجارت                                       د- درآمد بیشتر اشتغال كاذب نسبت به تولید كننده

پرسش های کامل کردنی

17.                      به فعالیت هایی که به تهیه وسایل زندگی اختصاص می یابد ...................... می گوییم . درس اول

18. قواعدی که جامعه برای حفظ یکپارچگی خود تعیین می کند.......................نام دارد. درس اول

19.  در مرکز نظام پولی  و بانکی ..................قرار دارد. درس دوم

20.                      آشکارترین راه دخالت دولت در امور اقتصادی از طریق .....................می باشد. درس سوم

21.                      روش دخل و خرج دولت را ....................معلوم می کند. درس سوم

22.                      یکی از پیامد های نامناسب نظام اقتصادی .................... است. درس چهارم

23.                      یکی از وجوه بزرگسال شناخته شدن جوان...................است. درس پنجم

24.                      یکی ازراههای اصلی بروز خلاقیت ..................می باشد. درس پنجم

25.                      امروزه اغلب مهارت ها ................و از طریق .................به دست میاید. درس ششم

26.                      تصوری که از خود و از آنچه باید بشویم داریم.....................نام دارد. درس ششم

27.                      نوعی از بیکاری که در آن فرد مدتی از سال شغلی ندارد .................نامیده می شود. درس هفتم

28.                      کوپن فروشی از انواع ...................است. درس هفتم

29.                      پرستاری که در یک نانوایی کار میکند دچار ...................می باشد. درس هفتم

30.                       جایگزینی ماشین به جای انسان .................نام دارد. درس هفتم

31. شرایطی که در آن عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد..................نامیده می شود. درس هفتم

نوشته شده در تاریخ جمعه 27 شهریور 1388 توسط فاروق مالدار
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : تم 98