تبلیغات
آموزشی اجتماعی - فصل چهارم نظام اقتصادی

آموزشی اجتماعی

                                                                                        فصل چهارم

سوالات امتحانی درس اول

1- انواع فعالیت اقتصادی را نام برده و برای هر کدام یک مثال بزنید.        

2- قاعدهی مالکیت را تعریف کنید و بگویید چه تأثیری بر جامعه دارد.

3- نظام اقتصادی راتعریف کنید.

4- هر کدام از فعالیتهای زیر مربوط به کدام نوع از فعالیت اقتصادی می باشد.

1- تلاش کشاورزان در زمین های کشاورزی  .................4- تلاش کارمندان در اداره ها و سازمان ها     ................

2- فعالیت کارگران ومهندسان در کارخانه ها    .............   5- پخش فرآورده های کارخانه ها           .....................

3-  فعالیت معلمان در کلاس درس      ............ .......       6- فعالیت مشاوره ای مؤسسات مختلف       ....................

5- فعالیت اقتصادی را با ذکر مثال تعریف کنید.           

6- برای هر یک از بخشهای تولید، خدمات و توزیع دو نمونه، فعالیت اقتصادی مثال بزنید.     

7- تفاوت رابطهی دوستانه با رابطه اقتصادی در چیست؟           

9- برای هر یک از موارد زیر دو نمونه رابطه اقتصادی بنویسید. 

الف) کارمندان در اداره                   ب) کشاورزان در مزرعه

10- رابطهی اقتصادی را با ذکر مثال توضیح دهید.      

سوالات امتحانی درس دوم

1- در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید:   

نظام اقتصادی یک کشور از سه خرده نظام 1- ............... 2- ................... 3- ............. تشکیل می گردد.

2- دو مورد از خرده نظام های نظام توزیع را نام ببرید. 

3- نظام تولید را تعریف نموده  و سه بخش آن را با ذکر مثال مشخص کنید.

4-نظام توزیع چیست؟ چه تأثیری در زندگی اقتصادی دارد؟        

5- مرکز نظام پولی و بانکی هر کشور کجاست وخرده نظام های آن کدامند؟

6- اهداف نظام پولی و بانکی را بنویسید.        

 

سوالات امتحانی درس سوم

1- رابطهی اقتصاد و محیط طبیعی را با یک مثال توضیح دهید.   

2- اهرمهای دخالت دولت در نظام اقتصادی را نام ببرید.

3- بودجه چیست و چگونه بر اقتصاد اثرمی گذارد؟      

4- در شکل گیری نیازها چه عواملی نقش دارند؟          

5- رابطه نظام اقتصادی و نظام آموزشی را بنویسید.

6- رشد چه عاملی موجب تضعیف دخالت محیط طبیعی درشکل  دهی نظم اقتصادی شده است؟

7- کدام کشور با وجود فقدان منابع طبیعی لازم، توانسته است در ردیف کشورهای صنعتی و پیشرفته قرار گیرد؟ 

الف) فرانسه         ب) ژاپن ج) زلاندنو          د) آلمان

8- رابطه‎‎ی نظام اقتصادی را بانظام خانواده توضیح دهید:          

9- کدام عامل در فرآیند توسعه  اقتصادی نقش شرایط اقلیمی مناسب را ضعیف تر کرده است؟  

الف) وسعت اراضی قابل کشت         ب) رشد صنعت و تکنولوژی

ج) دستیابی به منابع مالی     د) نیروی کار ارزان

 

سوالات امتحانی درس چهارم

 

1- جای خالی را پر کنید.   

................. نظامی است که حفظ حیات مادی جامعه را بر عهده دارد

2- شکل گیری دو فرهنگ متفاوت در جامعه نتیجهی کدام عامل است؟       

الف) تضاد طبقاتی ب) رشد صنعت    ج) رواجپولپرستی            د) عدمتعادلنظاماقتصادی

3-تحول نظام اجتماعی کل در چه صورت مناسب ودر چه صورتی نامناسب است؟

4- بررسی کنید در هر یک از موارد زیر در روابط اجتماعی و جوامع مذکور چه تغییراتی به وجود خواهدآمد؟    

الف) ورود  برق به روستا   ب) جایگزینی خودرو به جای درشکه در یک شهر

5- رواج پول پرستی را به عنوان یکی از پیامدهای نامناسب نظام اقتصادی شرح دهید.          

6- صحیح یا غلط بودن جملهی زیر را مشخص نمایید:   

رواج پول پرستی از پیامدهای مناسب نظام اقتصادی است.

8- کدام یک از موارد زیر از پیامدهای نامناسب نظام اقتصادی است؟        

الف) حفظ حیات مادی- تحول جامعه  ب) تحول جامعه- تضاد طبقاتی

ج) ارزشی شدن پول- تحول جامعه    د) ارزشی شدن پول- تضاد طبقاتی

9- دوگانگی فرهنگی(شکل گیری دو فرهنگ متفاوت)چه نتایجی در جامعه بدنبال دارد؟

10- نظام اقتصادی چگونه موجب تضاد طبقاتی می شود؟           

11- پیامدهای مناسب و نامناسب نظام اقتصادی را نام ببرید.       

 

سوالات امتحانی درس پنجم

1- نتایج و آثار شغل و شاغل شدن را نام ببرید:

2- رابطهی شغل و بروز خلاقیت فردی را با ذکر مثال توضیح دهید.         

3- چرا شاغل بودن شرط اصلی و مهم  ازدواج به خصوص برای پسران است؟

4- شاغل، شغل ومصرف کننده را تعریف کنید.           

5- صحیح با غلط بودن جمله های زیر را مشخص کنید: 

شغل یکی از راههای بروز خلاقیت است.

یکی از وجوه بزرگسال شناخته شدن جوان، داشتن مهارت است.

6- زمانی که فرد در نظام اقتصادی نقشی بر عهده ندارد در این حالت رابطهی وی با نظام اقتصادی رابطهی ...................... است. 

الف) مصرف کننده            ب) تولید کننده      ج) توزیع کننده     د) دوستانه

7- جالی خالی را با کلمات مناسب پر کنید:      

در روزگار ما ....................... قدرت و نفوذ و بهره وری مادی از زندگی تا حد زیادی به شغلی بستگی داردکه فرد انتخاب می کند.

8- چرا انتخاب شغل در زندگی انتخاب بسیار اساسی و مهم است؟

9- رابطه فرد با نظام اقتصادی که در تمام طول عمر ادامه دارد کدام است؟  

الف) نقش مصرف کنندگی   ب) نقش تولیدکنندگی

ج) شاغل بودن                 د) مورد ب و ج

10- کدام انتخاب بسیار اساسی ومهم است و بر همه وجوه زندگی آینده فرد اثر می گذارد؟       

الف) انتخاب همسر            ب) انتخاب شغل    ج) انتخاب نماینده  د) انتخاب حزب سیاسی

11- دو رابطه مهم نظام اقتصادی و فرد را بنویسید.       

 

سوالات امتحانی درس ششم

1- چهار مورد از عوامل عمده در انتخاب شغل را نام ببرید.        

2- خویشتن پنداری را با ذکر مثال توضیح دهید.           

3- با ذکر مثال تأثیر محیط و شرایط اقتصادی واجتماعی بر انتخاب شغل را توضیح دهید.      

4- اگر فردی با دامپروری مشغول شود اما خانوادهی او پرداختن به این شغل را کاری بهبود و پرمشغله بدانند، او چه شرطی را برای انتخاب شغل رعایت نکرده است؟          

الف) محیط‌ و شرایط‌ اجتماعی          ب) خویشتن پنداری          

ج) مهارت                                    د) علاقه

 

سوالات امتحانی درس هفتم

1- بیکاری را تعریف کنید.  وانواع آنرا نام ببرید

2- عوامل موثر بر بیکاری را نام ببرید.         

3- انواع بیکاری زیر را مشخص کنید:          

الف) کوپن فروشی   ...............                         ب) کارگر ساده ساختمان  ....................

ج) فردی که نه کار دارد نه درآمد ................          د) معلم شیمی که فیزیک تدریس می کند.....................

ه) فالگیر   ................                                        و) فرد دیپلمه ای که شغل و درآمدی ندارد....................

ز) پزشک عمومی که راننده تاکسی است  .................ح) کارگر ساختمانی در مناطق سردخیز...................

4- رکود اقتصادی چیست و در بیکاری چه نقشی دارد؟  

 

5-چهار مورد آسیب های نظام اقتصادی را نام ببرید.     

6- مشاغل «واسطه  گری» دارای چه مزایایی هستند که افراد ترجیح می دهند دراین مشاغل، مشغول به کار شوند؟       7- فردی که دارای مدرک لیسانس می باشد و به نامه رسانی ادارات مشغول است کدام یک از بیکاری های زیر شامل او می شود؟ 

الف) بیکاری آشکار           ب) بیکاری فصلی ج) اشتغال کاذب    د) بیکاری پنهان

8- منظور از بیکاری آشکار و فصلی چیست با ذکر مثال بنویسید.

9- بیکاری پنهان را با یک مثال تعریف کنید.  

10- عدم تعادل در نظام اقتصادی چگونه موجب بیکاری می شود(با ذکر مثال توضیح دهید)

11- منظور از اشتغال کاذب چیست ؟مثال بزنید

12- چگونه ماشینی شدن یا اتوماسیون موجب بیکاری می شود؟

13-نظام آموزشی چگونه باعث بیکار یمیشود؟

14- نقش زیر بنای اقتصادی را در بیکاری توضیح دهید.

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 مهر 1389 توسط فاروق مالدار
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : تم 98