تبلیغات
آموزشی اجتماعی - فصل پنجم نظام سیاسی

آموزشی اجتماعی

سوالات امتحانی درس اول

           

1- صحیح یا غلط بودن جمله زیر را مشخص کنید:       

عمده ترین وظیفه نظام سیاسی حفظ تعادل نظام اجتماعی است.

2- حق استفاده از زور به عهده کدام مورد ذیل است؟

الف) نظام خانواده ب) نظام سیاسی    ج) نظام آموزشی   د) نظام اقتصادی

3- نقش سیاسی و نظام سیاسی را تعریف کنید. 

4- جملهی زیر را کامل کنید:           

وظیفهی نظام سیاسی ..................... نظام اجتماعی است.

5- جملهی زیر را کامل کنید:           

نقش هایی که باهدف .......... در نظام اجتماعی شکل گرفته  اند نقش های سیاسی نامیده می شود.

6- چه عواملی موجب عدم تعادل نظام اجتماعی می شود؟

7- برای هر یک از عوامل بر هم زنندهی تعادل نظام اجتماعی که در زیر آورده شده است یک نمونه ذکر کنید:     

الف) انحراف از قانون

ب) تهدید خارجی

8- کدام یک از موارد زیر مربوط به نظام سیاسی نمی باشد؟

الف) یافتن راه حل برای رفع مشکلات سیاسی  ب) مجازات مجرمان و حل درگیری ها

ج) دفاع از جامعه در مقابل جوامع دیگر          د) اجتماعی کردن کودکان.

سوالات امتحانی درس دوم

1- انواع نظام سیاسی را نام ببرید.    

2- چهار مورد از ویژگی های نظام خودکامه و نظام قانونی را بنویسید.      

3- شیوهی معمول ومطلوب دخالت مردم درسیاست چیست؟ دو نمونه از آن را بنویسید.

4- صحیح یا غلط بودن جمله های زیر را مشخص کنید: 

 الف) در نظام خودکامه قدرت از آن زورمندان است درنظام قانونی از آن مردم است.

  ب)در نظام خودکامه، افراد با صلاحیت از اقشار مختلف می توانند به حکومت برسند.         

  ج) به نظام سیاسی که قانون مبنای عمل هم باشد نظام قانونی می گویند.

5- چرا نظام خودکامه دیگر قادر به حفظ تعادل نظام اجتماعی نبود؟           

6- نظام سیاسی خودکامه حول وجود چه افرادی شکل می گرفت؟             

7- نظام قانونی چه ویژگی هایی دارد؟           

8- نظام سیاسی گروه سرزمینی یا ملت دارای چه ویژگی هایی است؟

           

سوالات امتحانی درس سوم

1- انتخاب رهبر با کدام نقش سیاسی زیر است؟           

الف) شورای اسلامی شهر   ب) نمایندگان مجلس

ج) مجلس خبرگان             د) شورای نگهبان

2- وظایف و اختیارات رئیس جمهور را بنویسید.         

3- از وظایف واختیارات رهبر4 مورد را بنویسید.       

4- کار اصلی شورای نگهبان چیست؟

5- ذکر کنید موارد زیر جزء وظایف کدام نقش است؟     

الف) قانون گذاری ب) انتخاب وزیران            ج) دستورجنگ وصلح       د) انتخاب رهبر

6- پاسخ دهید:      رهبر به وسیله چه کسانی انتخاب می شود؟     

                        استیضاح وزیران به عهده چه کسانی است؟.   

7- در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید:        

در رأس نظام جمهوری اسلامی ایران نقش ............... قرار دارد.

8- «قانون گذاری» از وظایف کدام یک از نقش های سیاسی زیر می باشد. 

الف) رهبر          ب) رئیس جمهور  ج) نمایندگان مجلس            د) مجلس خبرگان

9- درقانون اساسی چند نوع شورا پیش بینی شده است؟ آن ها را بنویسید                                                              10- پاسخ مناسب  را از میان پاسخ های ستون مقابل پیدا کنید:(یک مورد اضافی است)      

الف) تنفیذ حکم رئیس جمهور از وظایف آن به حساب می آید.                    مجلس شورای اسلامی

ب) انتخاب رهبر از وظایف آن به حساب می آید.                                    رهبر

ج) استیضاح وزیران از وظایف آن است.                                            مجلس خبرگان

د) نظارت بر کار وزیران از وظایف آن است.                                      شورای شهر

ذ) قوانین مصوب مجلس را با شرع و قانون اساسی انطباق می دهد.           رئیس جمهور

                                                                                               شورای نگهبان

11- کدامیک از گزینه های زیر جزء وظایف رئیس جمهور است؟           

الف) ریاست قوهی مجریه   ب) دادن رأی اعتماد

ج) انتخاب وزیران ومعرفی آنها به مجلس        د) مورد الف و ج صحیح است.

12- جای خالی را کامل کنید.          

انتخاب رهبر و تشخیص عدم صلاحیت رهبری از وظایف ..................است.

13- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام بر عهدهی کدام یک از نقش های زیر است؟           

الف) رهبر          ب) رئیس جمهور  ج) رئیس قوهی قضائیه       د) نمایندگان مجلس

14- مشخص کنید موارد زیر جزء اختیارات و وظایف کدام نقش های سیاسی هستند.

نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ..................

استیضاح وزیران  ...................

انطباق قوانین  مصوبه مجلس با شروع و قانون اساسی ....................

اعطای نشان های دولتی ....................

15- در نظام سیاسی ایران نقشها به چند دسته تقسیم می شوند؟     

16- دو مورد از وظایف واختیارات نمایندگان مجلس را بنویسید.  

 

سوالات امتحانی درس چهارم

1-صحیح یا غلط بودن جملهی زیر را مشخص کنید.

در نظام قانونی گروه های مختلف، حزب و انجمن تشکیل می دهند وبه فعالیت سیاسی می پردازند

           صدا و سیما، روزنامه ها و مجلات جزء‌نظام آموزشی  کشور محسوب می شوند.      

           خطیب نماز جمعه نیز جزء نظام سیاسی کشور است

2-  اثار و نتایج وجود احزاب وانجمن ها در جامعه کدام اند.        

3- اشکال مختلف مشارکت سیاسی را نا ببرید.  چه عاملی اشکال مختلف فعالیت های سیاسی را دریک جامعه تعیین     می کند.       

4- فعالیت سیاسی را تعریف کنید.                 

5-افراد؛ احزاب و انجمن ها به چه منظور از رسانه ها بهره می گیرند.                   .          

6- اهداف تشکیل احزاب را بنویسید. 

7- منظوراز آراء‌عمومی بی واسطه و با واسطه چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید.    

سوالات امتحانی درس پنجم

1- راه های مختلف برای شناسایی نامزدها درزمان انتخابات نمایندگی یا ریاست جمهوری را به اختصار بنویسید.

2- در زمان انتخابات کاندیداها چه فعالیت های سیاسی انجام می دهند.        

3- منظوراز انتخاب کور در تعیین نماینده چیست؟        

4- جملهی زیر را با کلمهی مناسب کامل کنید:  

فرد در تفویض................. به فرد دیگر (انتخاب نماینده) نقش محوری و مهمی بر عهده دارد.

5- کدام یک از موارد زیر مراحل انتخاب نماینده را به ترتیب نشان می دهد؟           

الف) شناسایی کاندیداها- مشخص کردن هدف- تشخیص و ارزیابی- رأی

ب) شناسایی کاندیداها- تشخیص و ارزیابی- مشخص کردن هدف- رأی

ج) تشخیص و ارزیابی- مشخص کردن هدف- شناسایی کاندیداها- رأی

د) مشخص کردن هدف- شناسایی کاندیداها- تشخیص و ارزیابی – رأی

6- در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید:        

اگر شهروند بخواهد بدون انتخاب هدف رأی دهد، انتخاب او......................... است.

سوالات امتحانی درس ششم

1- مدرسه در ارتباط با نظام سیاسی دردو جهت عمل می کند، آن دو را ذکرکنید.       

2- با ذکر یک نمونه رابطه تربیت خانوادگی و رفتار سیاسی را بیان کنید.   

3- ایجاد  گرایش منفی یا مثبت در فرد نسبت به نظام و عمل سیاسی به وسیله کدام مورد ایجاد می شود؟  

الف) خانواده                    ب) گروه دوستان و همسالان

 ج) دانشگاه وخانواده                     د) مدرسه

4- دونمونه از تأثیرات نظام سیاسی را بر خانواده بنویسید.         

5- افرادی که می بایست نقش های سیاسی را به عهده بگیرند چه مهارت هایی باید داشته باشند؟

تربیت این افراد بر عهده چه کسی یا سازمان می باشد؟   

 

 

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 مهر 1389 توسط فاروق مالدار
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : تم 98