تبلیغات
آموزشی اجتماعی - مطالعات بخش5 گروه ب

آموزشی اجتماعی

پرسش های چهار گزینه ای

1.       کدام یک از موارد زیر از عوامل ایجاد عدم تعادل در نظام اجتماعی است؟ درس اول

الف- مجازات مجرمان  ¨  ب- برخورد میان جوامع مختلف  ¨  ج- حل و فصل درگیری ها  ¨  د-

دفاع از جامعه در مقابل دیگران  ¨

2.     در راس نظام جمهوری اسلامی چه نقشی قرار دارد؟ درس سوم

      الف- رهبری   ¨  ب- خبرگان  ¨  ج- رئیس جمهور  ¨  د- شورای نگهبان  ¨

3.    کدام یک از وظایف رهبر نیست؟ درس سوم

      الف- عزل رئیس جمهور  ¨  ب- اعطای نشان های دولتی  ¨   ج- فرماندهی نیروهای مسلح  ¨   د-  اعلان جنگ و صلح ¨

4.     از وظایف رئیس جمهور است: درس سوم

      الف- انتخاب وزیران  ¨   ب- استیضاح وزیران  ¨  ج- دادن رای اعتماد به وزیران  ¨   د- قانون گذاری

5.     وظیفه انطباق قوانین مجلس با شرع و قانون اساسی از وظایف کدام نقش است؟ درس چهارم

      الف- رهبر               ب- شورای نگهبان                ج- مجلس خبرگان                د- رئیس جمهور

6.     اشکال مختلف فعالیت سیاسی افراد در جامعه را مشخص می سازد : درس چهارم

      الف- تظاهرات و راهپیمایی  ¨   ب- قانون  ¨  ج- انتخابات  ¨   د-  احزاب  ¨

7.    انتخاب کدام نقش، جزء مراجعه به آرای عمومی با واسطه است؟ درس پنجم

      الف- انتخاب رئیس جمهور  ¨   ب- دادن رای اعتماد به وزیران  ¨  ج- انتخاب نمایندگان مجلس  ¨   

      د- انتخاب نمایندگان شورای شهر  ¨

8.    گام سوم در رای دادن چیست ؟ درس پنجم

      الف- تشخیص و ارزیابی  ¨   ب- مشخص کردن هدف  ¨  ج- بررسی سوابق نامزد مورد نظر  ¨       

      د- شناسایی نامزدها

     9. دومین راه برای شناسایی یک نامزد چیست؟ درس پنجم

     الف- شناخت مخالفان او ¨  ب- شناخت هواداران او  ¨   ج- بررسی سخن رانی های او  ¨  

     د- بررسی سوابق قبلی او  ¨

  

پرسش های کامل کردنی

10.   به مجموعه نقش های سیاسی ......................گفته می شود . درس اول

11.   به نظامی که در آن "قانون" مبنای عمل افراد است .................گفته می شود. درس دوم

12.                      یکی از علل پیدایش نظام قانونی مطرح شدن مفاهیمی نظیر............ و.................. بود. درس دوم

13.                      به عهده گرفتن نقش صدارت در نظام خود کامه به ..................نیازمند بود. درس دوم

14.                      انتخاب رهبر به عهده ..................است. درس سوم

15.                      فرماندهی کل نیروهای مسلح از وظایف نقش .................... می باشد. درس سوم

16.                      تنفیذ حکم رئیس جمهور از وظایف نقش ....................است. درس سوم

17.                      اعطای نشان های دولتی از وظایف نقش ....................است. درس سوم

18.                       کار شورای نگهبان انطباق قوانین مجلس با ............ و................ است . درس سوم

19.                      "دادن رای اعتماد" از نوع مراجعه به آرای عمومی ................ می باشد. درس چهارم

20.                      مرحله سوم رای دادن ................. است.   درس پنجم                                                                                                           

21.                      اشکال مختلف مشارکت سیاسی افراد را ................... معلوم می کند. درس چهارم

پرسش های تشریحی

25.عواملی که موجب حفظ تعادل نظام اجتماعی میشوند را نام ببرید. درس اول

26.نقش سیاسی و نظام سیاسی را تعریف کنید. درس اول

27. در نظام خودکامه ،چه نقش هایی وجود داشت؟ درس دوم

28. چرا دیگر نظام های خودکامه قادر به حفظ تعادل نظام اجتماعی نبودند؟ درس دوم

29. در نظام قانونی مردم چه چیزهایی را مشخص می کنند؟ درس دوم

30. تفاوت "قانون" در نظام های قانونی و خودکامه را بنویسید. درس دوم

31. دو ویژگی نظام قانونی را بنویسید. درس دو م

32. در نظام سیاسی چند نوع نقش را میتوان از یکدیگر تفکیک کرد؟ درس سوم

33. دو مورد از وظایف نقش رهبری را بنویسید. درس سوم

34. دو مورد از وظایف نقش ریاست جمهوری را بنویسید. درس سوم

35. دو مورد از وظایف نقش نمایندگی را بنویسید. درس سوم

36. وظیفه شورای نگهبان چیست؟ درس سوم

37. وظیفه مجلس خبرگان چیست؟ درس سوم

38. در قانون اساسی چند نوع شورا وجود دارد؟ درس سوم

39. فعالیت سیاسی را تعریف کنید. درس چهارم

40. مراجعه به آرای عمومی به چند صورت است؟ درس چهارم

41. احزاب چگونه گروههایی هستند؟ درس چهارم

42. احزاب چه فعالیت هایی انجام می دهند ؟ (دو مورد ) درس چهارم

43. چرا احزاب و گروهها از رسانه ها استفاده می کنند؟(دو مورد) درس چهارم

44. به چه انتخابی ، انتخاب کور می گویند ؟ درس پنجم

45.از چه راه هایی میتوانیم نامزدها را شناسایی کنیم؟ درس پنجم

46.مراحل انتخاب نامزد مورد نظر و رای دادن را به ترتیب نام ببرید . درس پنجم

47. چرا انتخاب نماینده کار مشكلی است؟ درس پنجم

48. رابطه بین نظام سیاسی و خانواده را به صورت مختصر توضیح دهید. درس ششم

تهیه كننده : فاروق مالدار

نوشته شده در تاریخ جمعه 27 شهریور 1388 توسط فاروق مالدار
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : تم 98