تبلیغات
آموزشی اجتماعی - سوالات خرداد

آموزشی اجتماعی
پایانی خرداد

امتحان پایانی درس مطالعات اجتماعی                      پایه اول عمومی                         سال تحصیلی1 نام و نام خانوادگی.........................       نام پدر..........................     شعبه............                                       .صفحه1

شماره

این آزمون مشتمل بر 18 سئوال و در 2  صفحه می باشد

بارم

1

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با زدن علامت(   )مشخص کنید.

الف:فردی که انتقاد نمی پذیرد دچار آسیب دوگانگی ارزشی است.

                         صحیح                   غلط

ب :وجه مشترک اختلاف والدین وفرزندان را می توان در مفهوم تفاوت انتظارات بیان کرد.

                        صحیح                   غلط

1

2

عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف:اجتماعی کردن افراد را از طریق اعمال مجازات ...........................گویند.

ب:ارزش های مشترکی که اعضای هر جمع و جامعه ای برای رسیدن به آن تلاش می کنند ..............آن جمع وجامعه نامیده می شود.

 

1

3

کدام یک از نقش های زیر را خود فرد می پذیرد و کدام یک به او نسبت داده می شود.

الف:روستایی بودن(                               ) ب:معلمی(                           )

5/

4

کدام یک از موارد زیر را نمی توان گروه دانست؟ چرا؟

   الف:تماشا چیان مسابقه فوتبال در ورزشگاه                   ب:کارمندان اداره تربیت بدنی

1

5

جدول را کامل کنید.

نام نظام

یک اثر مطلوب

یک آسیب

خانواده

 

 

 

 

بیکاری

 

حفظ تعادل جامعه

 

5/1

6

مفاهیم زیر را تعریف کنید.

الف:فعالیت اقتصادی:

ب:نقش سیاسی

 

2

7

نظام اقتصادی از چه اجزائی(خرده نظام هایی)تشکیل شده است؟آن ها را بنویسید

75/

8

چهار مورد از عوامل عمده در انتخاب شغل را بنویسید.

 

1

9

با یک مثال رابطه اقتصاد با محیط طبیعی را توضیح دهید.

 

1

به نام خدا

امتحان پایانی درس مطالعات اجتماعی                      پایه اول عمومی                         سال تحصیلی1385-1384

  نام و نام خانوادگی.........................       نام پدر..........................     شعبه............                                              .صفحه2

10

در هر یک از موارد زیر نوع بیکاری را مشخص کنید.

الف:بیکاری کارگران ساختمانی(                          )ب:پزشکی که به تجارت می پر دازد(                       )                             ج:فردی که کوپن فروشی می کند(                                    )

75/

11

عدم تعادل وناهماهنگی میان نظام آموزشی و نظام اقتصادی چگونه موجب بیکاری می شود؟توضیح دهید.

 

1

12

هر یک از مارد زیر،وظایف و اختیارات کدام یک از نقش های سیاسی است؟

الف:اعطای نشان های دولتی(                         )ب:عزل رئیس جمهور (                             )

ج)انتخاب رهبر(                            )د:انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی(                             )

1

13

در کدام یک از موارد زیر مراجعه به آرای عمومی با واسطه و در کدام مورد بی واسطه است؟

الف)انتخاب رئیس جمهور(                           )ب:دادن رأی اعتماد به وزیران(                      )

1

14

افراد جامعه از چه راههایی می توانند نامزدهای نمایندگی را شناسایی کنند؟سه مورد را توضیح دهید

.

5/1

سئوالات فعالیت ها

15

یک مورد از حقوق وتکالیف نقش های معلم وشاگرد را نسبت به هم بنویسید.

 

1

16

ابتدا یک واحد اقتصادی را نام ببرید و سپس مشخص کنید:

الف:این واحد در کدام بخش(تولید –خدمات-توزیع )فعالیت اقتصادی دارد؟

ب:این واحد از چه نقش هایی تشکیل شده است؟(سه مورد)

ج:سه نمونه از روابط اقتصادی میان این نقش ها را بنویسید.

2

17

 

دو مورد از ویژگی های نظام قانونی را بنویسید.

1

18

دو مورد از تأثیرات نظام سیاسی بر نظام خانواده را بنویسید.

1

                      موفق و شادکام باشید                                                                                                 جمع نمرات

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 24 مهر 1388 توسط فاروق مالدار
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : تم 98