تبلیغات
آموزشی اجتماعی - نمونه سوالات مطالعات اجتماعی فصل5دنباله گروه الف

آموزشی اجتماعی

سوالات امتحانی درس چهارم

1- صحیح یا غلط بودن جملهی زیر را مشخص کنید.

رسانه های گروهی جزء نظام سیاسی کشور نیستند.

2-  اثار و نتایج وجود احزاب وانجمن ها در جامعه کدام اند.

3- با ذکر سه نمونه از راه های مشارکت سیاسی مشخص کنید چه عاملی اشکال مختلف فعالیت های سیاسی را دریک جامعه تعیین می کند.   

سوالات امتحانی درس چهارم

1- صحیح یا غلط بودن جملهی زیر را مشخص کنید.

رسانه های گروهی جزء نظام سیاسی کشور نیستند.

2-  اثار و نتایج وجود احزاب وانجمن ها در جامعه کدام اند.

3- با ذکر سه نمونه از راه های مشارکت سیاسی مشخص کنید چه عاملی اشکال مختلف فعالیت های سیاسی را دریک جامعه تعیین می کند.   

4- فعالیت سیاسی را تعریف کنید.    

5- صحیح یا غلط بودن جملهی زیر رامشخص کنید:

در نظام قانونی گروه های مختلف، حزب و انجمن تشکیل می دهند وبه فعالیت سیاسی می پردازند.

6- احزاب و انجمن ها به چه منظور از رسانه ها بهره می گیرند.   

7- صحیح یا غلط بودن جملهی زیر را مشخص کنید:

صدا و سیما، روزنامه ها و مجلات جزء‌نظام آموزشی  ژکشور محسوب می شوند.

8- نقش رسانه های گروهی درفعالیت سیاسی چگونه است؟

9- به چه وسیله می توان از تحولات  ناگهانی در یک جامعه جلوگیری کرد؟         

الف) توجه به اقتصاد جامعه  ب) توجه به چند قشر از اقشار مردم

ج) وجوداحزاب و انجمن ها   د) توجه به اقشار محروم در جامعه

10- اشکال مختلف فعالیت سیاسی را نام ببرید.      

11- اهداف تشکیل احزاب را بنویسید.        

12- دو مورد از تأثیرات نامطلوب رسانه ها بر جامعه را بنویسید.  

13- مردم ما، در راهپیمایی بیست و دوم بهمن چه اهداف سیاسی را دنبال می کنند؟        

الف) اعلام حمایت از نظام و برنامه های آن ب) نشان دادن قدرت سیاسی کشور

ج) اهداف و مواضع شخصی د) موارد الف و ب

14- منظور از آراء عمومی بی واسطه و با واسطه چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید.      

1- اعلام حمایت از نظام و برنامه های آن    2- نشان دادن قدرت سیاسی کشور

3- اهداف و مواضع شخصی 4- موارد الف و ب

15- منظوراز آراء‌عمومی بی واسطه و با واسطه چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید.        


سوالات امتحانی درس پنجم

1- راه های مختلف برای شناسایی نامزدها درزمان انتخابات نمایندگی یا ریاست جمهوری را به اختصار بنویسید.

2- در زمان انتخابات کاندیداها چه فعالیت های سیاسی انجام می دهند.      

3- منظوراز انتخاب کور در تعیین نماینده چیست؟    

4- جملهی زیر را با کلمهی مناسب کامل کنید:        

فرد در تفویض................. به فرد دیگر (انتخاب نماینده) نقش محوری و مهمی بر عهده دارد.

5- کدام یک از موارد زیر مراحل انتخاب نماینده را به ترتیب نشان می دهد؟         

الف) شناسایی کاندیداها- مشخص کردن هدف- تشخیص و ارزیابی- رأی

ب) شناسایی کاندیداها- تشخیص و ارزیابی- مشخص کردن هدف- رأی

ج) تشخیص و ارزیابی- مشخص کردن هدف- شناسایی کاندیداها- رأی

د) مشخص کردن هدف- شناسایی کاندیداها- تشخیص و ارزیابی – رأی

6- چهار مورد از مواردی که نشان دهندهی انتخاب کور فرد در جریان انتخابات است، ذکر کنید.

7- در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید:    

اگر شهروند بخواهد بدون انتخاب هدف رأی دهد، انتخاب او......................... است.

8- از شعار زیر چه برداشت های متفاوتی می شود، آن را بنویسید          

حمایت از مستضعفان

9- کدام یک از گزینه های زیر جزء مراحل انتخاب نیست؟            

الف) هدف از انتخاب  ب) انتخاب شایسته     ج) شناسایی نامزدها   د) تشخیص و ارزیابی

10- مهم ترین نقش و کار فرد در نظام سیاسی قانوین کدام است؟  

الف) انتخاب نماینده    ب) شرکت در تظاهرات       ج) عضویت در احزاب         د) درج مقالات سیاسی

11- چگونه نماینده ممکن است از شعارهای کلیشه ای استفاده کند،‌مثال بزنید      

سوالات امتحانی درس ششم

1- ایجاد صلاحیت برای به عهده گرفتن نقش های سیاسی توسط کدام نظام صورت می گیرد؟       

2- مدرسه در ارتباط با نظام سیاسی دردو جهت عمل می کند، آن دو را ذکرکنید.

3- شیوهی اجتماعی شدن افراد در خانواده ومدرسه چه تأثیری در فعالیت های اقتصادی و سیاسی آنان دارد؟    

4- با ذکر یک نمونه رابطه تربیت خانوادگی و رفتار سیاسی را بیان کنید.  

5- ایجاد  گرایش منفی یا مثبت در فرد نسبت به نظام و عمل سیاسی به وسیله کدام مورد ایجاد می شود؟ 

الف) خانواده            ب) گروه دوستان و همسالان

 ج) دانشگاه وخانواده           د) مدرسه

6- دونمونه از تأثیرات نظام سیاسی را بر خانواده بنویسید. 

7- هرگاه سیاسیت گذاران در مقابل تهدید خارجی به این نتیجه برسند که باید «تولید مثل»  افزایش یابد، این اقدام به کدام مفهوم زیر اشاره دارد؟  

الف) تاثیرات خانواده بر نظام سیاسی          ب) تاثیر نظام سیاسی بر خانواده

ج) تاثیر خانواده بر ارتش     د) عدم تاثیر سیاست بر خانواده

8- دو خانوادهی زیر را درنظر  بگیرید:      

خانوادهای که در آن والدین در فعالیت سیاسی مشارکت مستمر دارند.

خانوادهای که در آن والدین فعالیت سیاسی را امری بیهوده می دانند.

برای هرخانواده سه رفتار سیاسی ذکر کنید.

9- دو نمونه ازناهماهنگی میان خانواده و نظام سیاسی را بنویسید.

10- افرادی که می بایست نقش های سیاسی را به عهده بگیرند چه مهارت هایی باید داشته باشند؟

تربیت این افراد بر عهده چه کسی یا سازمان می باشد؟      

نوشته شده در تاریخ جمعه 27 شهریور 1388 توسط فاروق مالدار
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : تم 98