تبلیغات
آموزشی اجتماعی - نمونه سوالات مطالعات اجتماعی فصل5 گروه الف

آموزشی اجتماعی

فصل پنجم

سوالات امتحانی درس اول

1- نظام سیاسی را تعریف کنید و با نظام اقتصادی مقایسه کنید.      

2- صحیح یا غلط بودن جمله زیر را مشخص کنید:  

عمده ترین وظیفه نظام سیاسی حفظ تعادل نظام اجتماعی است.

فصل پنجم

سوالات امتحانی درس اول

1- نظام سیاسی را تعریف کنید و با نظام اقتصادی مقایسه کنید.      

2- صحیح یا غلط بودن جمله زیر را مشخص کنید:  

عمده ترین وظیفه نظام سیاسی حفظ تعادل نظام اجتماعی است.

3- حق استفاده از زور به عهده کدام مورد ذیل است؟

الف) نظام خانواده     ب) نظام سیاسی        ج) نظام آموزشی       د) نظام اقتصادی

4- نقش سیاسی و نظام سیاسی را تعریف کنید.       

5- وظیفهی نظام سیاسی چیست؟     

6- جملهی زیر را کامل کنید: 

وظیفهی نظام سیاسی ..................... نظام اجتماعی است.

7- جملهی زیر را کامل کنید: 

نقش هایی که باهدف .......... در نظام اجتماعی شکل گرفته  اند نقش های سیاسی نامیده می شود.

8- چه عواملی موجب حفظ تعادل نظام اجتماعی می شود؟   

9- برای هر یک از عوامل بر هم زنندهی تعادل نظام اجتماعی که در زیر آورده شده است یک نمونه ذکر کنید:   

الف) انحراف از قانون

ب) تهدید خارجی

10- کدام یک از موارد زیر مربوط به نظام سیاسی نمی باشد؟

الف) یافتن راه حل برای رفع مشکلات سیاسی         ب) مجازات مجرمان و حل درگیری ها

ج) دفاع از جامعه در مقابل جوامع دیگر      د) اجتماعی کردن کودکان.

سوالات امتحانی درس دوم

1- نظام قانونی ونظام خودکامه رابا ذکر سه مورد از هر کدام مقایسه کنید. 

2- انواع نظام سیاسی را نام ببرید.   

3- چهار مورد از ویژگی های نظام خودکامه و نظام قانونی را بنویسید.     

4- شیوهی معمول ومطلوب دخالت مردم درسیاست چیست؟ دو نمونه از آن را بنویسید.

5- یک ویژگی را در نظر گرفته، آن را در نظام خودکامه و نظام قانونی با هم مقایسه کنید.

6- صحیح یا غلط بودن جملهی زیر را مشخص کنید:

در نظام خودکامه، افراد با صلاحیت از اقشار مختلف می توانند به حکومت برسند.

7- صحیح یا غلط بودن جملهی زیر رامشخص کنید. 

به نظام سیاسی که قانون مبنای عمل هم باشد نظام قانونی می گویند.

8- چرا نظام خودکامه دیگر قادر به حفظ تعادل نظام اجتماعی نبود؟ 

9- نظام سیاسی خودکامه حول وجود چه افرادی شکل می گرفت؟   

10- در مقایسهی نظام خودکامه و نظام قانونی کدام گزینه صحیح نیست؟   

الف) در نظام خودکامه قدرت از آن زورمندان است درنظام قانونی از آن مردم است.

ب) در نظام خودکامه سخن شاه قانون است ولی در نظام قانونی وجود دارد و در نظام قانونی همه برابرند.

11- نظام قانونی چه ویژگی هایی دارد؟      

12- نظامی که حاکم مسلط بر مردم است چه نام  دارد؟       

13- نظام سیاسی گروه سرزمینی یا ملت دارای چه ویژگی هایی است؟     


سوالات امتحانی درس سوم

1- انتخاب رهبر با کدام نقش سیاسی زیر است؟      

الف) شورای اسلامی شهر     ب) نمایندگان مجلس

ج) مجلس خبرگان               د) شورای نگهبان

2- وظایف و اختیارات رئیس جمهور را بنویسید.    

3- از وظایف واختیارات رهبر4 مورد را بنویسید.   

4- کار اصلی شورای نگهبان چیست؟         

5- ذکر کنید موارد زیر جزء وظایف کدام نقش است؟

الف) قانون گذاری     ب) انتخاب وزیران    ج) دستورجنگ وصلح         د) انتخاب رهبر

6- پاسخ دهید: رهبر به وسیله چه کسانی انتخاب می شود؟ 

                استیضاح وزیران به عهده چه کسانی است؟

7- نقش ریاست جمهور را تعریف نموده و دو مورد از صلاحیت های این نقش را بنویسید.

8- در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید:    

در رأس نظام جمهوری اسلامی ایران نقش ............... قرار دارد.

9- «قانون گذاری» از وظایف کدام یک از نقش های سیاسی زیر می باشد.

الف) رهبر     ب) رئیس جمهور      ج) نمایندگان مجلس    د) مجلس خبرگان

10- برای هر یک از نقش های زیر یک وظیفه از سمت چپ مشخص شده هر کدام از این وظایف که با نقش سمت راست مطابقت دارد، تعیین نمایید:    

الف) رهبر               ب) استیضاح

ج) رئیس جمهوری              د) اعلان جنگ و صلح

11- درقانون اساسی چند نوع شورا پیش بینی شده است؟ آن ها را بنویسید

         

12- پاسخ مناسب  را از میان پاسخ های ستون مقابل پیدا کنید:     

الف) تنفیذ حکم رئیس جمهور از وظایف آن به حساب می آید.        مجلس شورای اسلامی

ب) انتخاب رهبر از وظایف آن به حساب می آید.              رهبر

ج) استیضاح وزیران از وظایف آن است.              مجلس خبرگان

د) نظارت بر کار وزیران از وظایف آن است.                 شورای شهر

ذ) قوانین مصوب مجلس را با شرع و قانون اساسی انطباق می دهد.         رئیس جمهور

                             شورای نگهبان

13- کدامیک از گزینه های زیر جزء وظایف رئیس جمهور است؟  

الف) ریاست قوهی مجریه     ب) دادن رأی اعتماد

ج) انتخاب وزیران ومعرفی آنها به مجلس    د) مورد الف و ج صحیح است.

14- جای خالی را کامل کنید.

انتخاب رهبر و تشخیص عدم صلاحیت رهبری از وظایف ..................است.

15- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام بر عهدهی کدام یک از نقش های زیر است؟   

الف) رهبر     ب) رئیس جمهور      ج) رئیس قوهی قضائیه         د) نمایندگان مجلس

16- مشخص کنید موارد زیر جزء صلاحیت ها یا وظایف کدام نقش های سیاسی هستند.

نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام

مدیر و مدبر بودن

انطباق قوانین  مصوبه مجلس با شروع و قانون اساسی

اعطای نشان های دولتی

17- از میان گزینه‌های زیرکدام یک شوراهای هدایت و جهت‌دهی نظام‌اجتماعی کل محسوب می‌شود؟     

1- مجلس شورای اسلامی- شوراهای محلی  2- مجلس شورای اسلامی- شورای نگهبان

3- مجلس دانش آموزی- شوراهای محلی     4- شورای نگهبان- مجلس دانش آموزی

 

19- دو مورد از وظایف واختیارات نمایندگان مجلس را بنویسید.    

  


نوشته شده در تاریخ جمعه 27 شهریور 1388 توسط فاروق مالدار
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : تم 98