تبلیغات
آموزشی اجتماعی - نمونه سوالات مطالعات اجتماعی فصل4ادامه گروه الف

آموزشی اجتماعی

سوالات امتحانی درس چهارم

1- اگر صنعت با سرعت بر روابط اقتصادی یک کشور تأثیر گذارد، چه مشکلاتی برای جامعه پیش می آورد؟ چرا؟         

سوالات امتحانی درس چهارم

1- اگر صنعت با سرعت بر روابط اقتصادی یک کشور تأثیر گذارد، چه مشکلاتی برای جامعه پیش می آورد؟ چرا؟         

2- شکل گیری دو فرهنگ متفاوت در جامعه نتیجهی کدام عامل است؟       

الف) تضاد طبقاتی     ب) رشد صنعت        ج) رواجپولپرستی    د) عدمتعادلنظاماقتصادی

3- بررسی کنید در هر یک از موارد زیر در روابط اجتماعی و جوامع مذکور چه تغییراتی به وجود خواهدآمد؟    

الف) ورود  برق به روستا    ب) جایگزینی خودرو به جای درشکه در یک شهر

4- رواج پول پرستی را به عنوان یکی از پیامدهای نامناسب نظام اقتصادی شرح دهید.    

5- صحیح یا غلط بودن جملهی زیر را مشخص نمایید:       

رواج پول پرستی از پیامدهای مناسب نظام اقتصادی است.

6- کدام یک از موارد زیر از پیامدهای نامناسب نظام اقتصادی است؟        

الف) حفظ حیات مادی- تحول جامعه ب) تحول جامعه- تضاد طبقاتی

ج) ارزشی شدن پول- تحول جامعه   د) ارزشی شدن پول- تضاد طبقاتی

7- نظام اقتصادی چگونه برتحول نظام اجتماعی تأثیر میگذارد؟ توضیح دهید.       

8- نظام اقتصادی چگونه موجب تضاد طبقاتی می شود؟     

9- پیامدهای مناسب و نامناسب نظام اقتصادی را نام ببرید. 

 


سوالات امتحانی درس پنجم

1- نتایج و آثار شغل و شاغل شدن را نام ببرید:     

2- رابطهی شغل و بروز خلاقیت فردی را با ذکر مثال توضیح دهید.

3- چرا شاغل بودن شرط اصلی و مهم  ازدواج به خصوص برای پسران است؟

4- شاغل، شغل ومصرف کننده را تعریف کنید.       

5- صحیح با غلط بودن جمله های زیر را مشخص کنید:     

شغل یکی از راههای بروز خلاقیت است.

یکی از وجوه بزرگسال شناخته شدن جوان، داشتن مهارت است.

6- زمانی که فرد در نظام اقتصادی نقشی بر عهده ندارد در این حالت رابطهی وی با نظام اقتصادی رابطهی ...................... است.        

الف) مصرف کننده    ب) تولید کننده ج) توزیع کننده         د) دوستانه

7- جالی خالی را با کلمات مناسب پر کنید:  

در روزگار ما ....................... قدرت و نفوذ و بهره وری مادی از زندگی تا حد زیادی به شغلی بستگی داردکه فرد انتخاب می کند.

8- چرا انتخاب شغل در زندگی انتخاب بسیار اساسی و مهم است؟   

9- رابطه فرد با نظام اقتصادی که در تمام طول عمر ادامه دارد کدام است؟ 

الف) نقش مصرف کنندگی     ب) نقش تولیدکنندگی

ج) شاغل بودن                   د) مورد ب و ج

10- کدام انتخاب بسیار اساسی ومهم است و بر همه وجوه زندگی آینده فرد اثر می گذارد؟

الف) انتخاب همسر    ب) انتخاب شغل        ج) انتخاب نماینده      د) انتخاب حزب سیاسی

11- دو رابطه مهم نظام اقتصادی و فرد را بنویسید.

 

سوالات امتحانی درس ششم

1- فرد چه خصوصیتی باید داشته باشد تا بتوانند وظیفهی معلمی را به عهده گیرد. (ذکر 4 خصوصیت)

2- چهار مورد از عوامل عمده در انتخاب شغل را نام ببرید.

3- خویشتن پنداری را با ذکر مثال توضیح دهید.     

4- فردی که آرامش عدم تحرک جزء تصور وی از خودش است و به کاری پرتحرک مشغول می شود به چه مشکلاتی دچار خواهد شد؟       

5- در کدام یک از مشاغل زیر داشتن توانایی ذهنی و انتزاعی قوی شرط احساسی محسوب می شود.     

الف) کارگری ب) مهندسی    ج) مدیریت     د) حسابداری

6- فائزه می خواهد راجع به شغل آینده خود تصمیم بگیرد، او می خواهد حتماً در شغلش موفق باشد و در آینده ازآن احساس رضایت کند، به نظر شما شغل خودرا چگونه انتخاب کند تا بیشترین خلاقیت و بازدهی را در آن داشته باشد؟         

7- با ذکر مثال تأثیر محیط و شرایط اقتصادی واجتماعی بر انتخاب شغل را توضیح دهید.   

8- اگر فردی با دامپروری مشغول شود اما خانوادهی او پرداختن به این شغل را کاری بهبود و پرمشغله بدانند، او چه شرطی را برای انتخاب شغل رعایت نکرده است؟    

الف) محیط‌ و شرایط‌ اجتماعی         ب) خویشتن پنداری  

ج) مهارت               د) علاقه

 


سوالات امتحانی درس هفتم

1- بیکاری را تعریف کنید.    

2- عوامل موثر بر بیکاری را نام ببرید.      

3- انواع بیکاری زیر را مشخص کنید:       

الف) کوپن فروشی              ب) کارگر ساده ساختمان

ج) فردی که نه کار دارد نه درآمد     د) معلم شیمی که فیزیک تدریس می کند.

4- رکود اقتصادی چیست و در بیکاری چه نقشی دارد؟      

5- فردی که مهندس برق است ولی به رانندگی تاکسی می پردازد، دچار کدام یک از موارد زیر می باشد؟

الف) بیکاری آشکار   ب) بیکاری پنهان      ج) اشتغال کاذب        د) بیکاری فصلی

6- آسیب های نظام اقتصادی را نام ببرید.    

7- مشاغل «واسطه  گری» دارای چه مزایایی هستند که افراد ترجیح می دهند دراین مشاغل، مشغول به کار شوند؟         

8- فردی که دارای مدرک لیسانس می باشد و به نامه رسانی ادارات مشغول است کدام یک از بیکاری های زیر شامل او می شود؟   

الف) بیکاری آشکار   ب) بیکاری فصلی     ج) اشتغال کاذب        د) بیکاری پنهان

9- انواع بیکاری را در هر یک از موارد زیر مشخص کنید:

الف) فالگیر              ب) فرد دیپلمه ای که شغل و درآمدی ندارد

ج) پزشک عمومی که راننده تاکسی است     د) کارگر ساختمانی در مناطق سردخیز

10- منظور از بیکاری آشکار و فصلی چیست با ذکر مثال بنویسید.

11- درچه مواردی جامعه قادر به سرمایه گذاری و ایجاد مشاغل جدید نخواهد بود؟        

12- بیکاری پنهان را با یک مثال تعریف کنید.       

13- عدم تعادل در نظام اقتصادی چگونه موجب بیکاری می شود(با ذکر مثال توضیح دهید)

14- کدام یک از موارد زیر جزء عوامل بیکاری به حساب نمی آید:

الف) رشد جمعیت      ب) ماشینی شدن        ج) نظام آموزشی       د) نظام اداری

15- چگونه ماشینی شدن یا اتوماسیون موجب بیکاری می شود؟

نوشته شده در تاریخ جمعه 27 شهریور 1388 توسط فاروق مالدار
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : تم 98