تبلیغات
آموزشی اجتماعی - نمونه سوالات مطالعات اجتماعی فصل4 گروه الف

آموزشی اجتماعی

فصل چهارم

سوالات امتحانی درس اول

1- انواع فعالیت اقتصادی را نام برده و برای هر کدام یک مثال بزنید.       

2- قاعدهی مالکیت را تعریف کنید و بگویید چه تأثیری بر جامعه دارد.

فصل چهارم

سوالات امتحانی درس اول

1- انواع فعالیت اقتصادی را نام برده و برای هر کدام یک مثال بزنید.       

2- قاعدهی مالکیت را تعریف کنید و بگویید چه تأثیری بر جامعه دارد.

3- کدام یک از موارد زیر فعالیت اقتصادی نیست؟   

الف) فعالیت معلمان در کلاس ب) تلاش دامداران در مراتع

ج) تلاش کشاورزان در زمین های کشاورزی         د) تلاش برای ایجاد تضاد در جامعه.

4- جای خالی را کامل کنید:  

اساس روابط اجتماعی ............... است که در روابط دوستی نشق ندارد.

5- هر کدام از فعالیتهای زیر مربوط به کدام نوع از فعالیت اقتصادی می باشد.

1- تلاش کشاورزان در زمین های کشاورزی         4- تلاش کارمندان در اداره ها و سازمان ها

2- فعالیت کارگران ومهندسان در کارخانه ها         5- پخش فرآورده های کارخانه ها

3-  فعالیت معلمان در کلاس درس    6- فعالیت مشاوره ای مؤسسات مختلف

6- فعالیت اقتصادی را با ذکر مثال تعریف کنید.       

7- برای هر یک از بخشهای تولید، خدمات و توزیع دو نمونه، فعالیت اقتصادی مثال بزنید.

8- تفاوت رابطهی دوستانه با رابطه اقتصادی در چیست؟    

9- برای هر یک از موارد زیر دو نمونه رابطه اقتصادی بنویسید.   

الف) کارمندان در اداره                  ب) کشاورزان در مزرعه

10- درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید.        

در فعالیت اقتصادی هدف رفع نیازهای افراد نیست.

11- رابطهی اقتصادی را با ذکر مثال توضیح دهید. 

سوالات امتحانی درس دوم

1- در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید:         

نظام اقتصادی یک کشور از سه خرده نظام 1- ............... 2- ................... 3- ............. تشکیل می گردد.

2- نظام پولی و بانکی چگونه در بالا بردن حجم تولید، دخالت می کند؟     

الف) تغییر نرخ سود پول      ب) تنظیم قیمت ها

ج)تخصیصسرمایهبهبخشهایمختلفاقتصادی        د) دست کاری بر حجم پول در گردش

3- نقش اساسی نظام پولی و بانکی را در فعالیت های اقتصادی بنویسید.   

4- دو مورد از خرده نظام های نظام توزیع را نام ببرید.     

5- نظام تولید را تعریف نموده  و سه بخش آن را با ذکر مثال مشخص کنید.

6-نظام توزیع چیست؟ چه تأثیری در زندگی اقتصادی دارد؟ 

7- مرکز نظام پولی و بانکی هر کشور کجاست وخرده نظام های آن کدامند؟         

8- اهداف نظام پولی و بانکی را بنویسید.    

9- موارد زیر را در نظر بگیرید ومشخص کنید کدام بخش های تولیدی ازکالاهای تولید شدهی زیر استفاده می کنند و واسطه تولیدکنندگان ومصرف کنندگان  محسوب می شوند.

الف) کارخانه پارچه بافی (تولی کننده) .................... مصرف کننده

ب) کارخانهی چوب بری (تولید کننده) .................... مصرف کننده

10- اجرای سیاستهای پولی به عهده کدام نهاد است؟        

الف) سازمان برنامه و بودجه          ب) وزارت امور اقتصادی

ج) خزانه داری کل کشور     د) بانک مرکزی

11- جای خالی را پر کنید.   

................. نظامی است که حفظ حیات مادی جامعه را بر عهده دارد.

12- نظام تولیدی چه نقشی در نظام اقتصادی دارد؟ 

سوالات امتحانی درس سوم

1- رابطهی اقتصاد و محیط طبیعی را توضیح دهید.  

2- اهرمهای دخالت دولت در نظام اقتصادی را نام ببرید.    

3- فرض کنید دولت تصمیم بگیرد ورود خودرو که ممنوع بوده و در داخل تولید می شده  است را آزاد کند. اگر قیمت تمام شدهی این کالا درداخل بیشتر از قیمت مشابه خارجی باشد. بگویید چنین تصمیمی بر تولید این کالا و اشتغال در داخل کشور چه تأثیری دارد؟ 

4- بودجه چیست و چگونه بر اقتصاد اثرمی گذارد؟ 

5- دو نمونه از پیشرفتهای بدست آمده درزمینهی علوم مختلف را ذکر کنید و توضیح دهید که این پیشرفتها چگونه بر نظام اقتصادی تأثیر گذاشته اند؟        

6- در شکل گیری نیازها چه عواملی نقش دارند؟    

7- رشد چه عاملی موجب تضعیف دخالت محیط طبیعی درشکلدهی نظم اقتصادی شده است؟        

8- رشد چه عاملی موجب تضعیف دخالت محیط طبیعی درشکل  دهی نظم اقتصادی شده است؟     

9- کدام کشور با وجود فقدان منابع طبیعی لازم، توانسته است در ردیف کشورهای صنعتی و پیشرفته قرار گیرد؟ 

الف) فرانسه   ب) ژاپن        ج) زلاندنو     د) آلمان

10- دو جامعهی زیر را در نظر بگیرید:     

- جامعهای که در آن زمین را با خیش شخم می زنند، با آب باران و جویبارها آبیاری می کنند و جمع آوری  محصول به شکل دستی انجام می گیرد.

- جامعه ای که در آن برای شخم زدن  از تراکتور برای آبیاری از پمپ و برای جمع آوری محصول از ماشین کمباین استفاده می شود.

مهارتهای لازم برای کشاورز دراین دو حالت را مقایسه کنید و رابطهی اقتصادی وآموزشی را درآنها بیان کنید.

11- به نظر شما چه عواملی باعث می شود که مردم به کالاهای غیرضروری احساس نیاز کنند؟ 

12- رابطه پیشرفتهای علمی و صنعتی یک کشور را با اقتصاد آن کشور بررسی کنید.     

13- رابطه‎‎ی نظام اقتصادی را بانظام خانواده توضیح دهید:

14- کدام عامل در فرآیند توسعه  اقتصادی نقش شرایط اقلیمی مناسب را ضعیف تر کرده است؟   

الف) وسعت اراضی قابل کشت        ب) رشد صنعت و تکنولوژی

ج) دستیابی به منابع مالی      د) نیروی کار ارزان

 


نوشته شده در تاریخ جمعه 27 شهریور 1388 توسط فاروق مالدار
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : تم 98