تبلیغات
آموزشی اجتماعی - نمونه سوالات مطالعات اجتماعی فصل3 گروه الف

آموزشی اجتماعی

فصل سوم:

سوالات امتحانی درس اول

1- خانواده را از چند جهت میتوان بررسی کرد، نام ببرید و توضیح دهید.  

2- برای هر یک از نقش های زیر دو الگوی عمل بنویسید:

الف) نقش پدر ب) نقش فرزندی

3- آیا خانواده یک گروه است یا یک نظام اجتماعی؟ دلایل خود را توضیح دهید.    

فصل سوم:

سوالات امتحانی درس اول

1- خانواده را از چند جهت میتوان بررسی کرد، نام ببرید و توضیح دهید.  

2- برای هر یک از نقش های زیر دو الگوی عمل بنویسید:

الف) نقش پدر ب) نقش فرزندی

3- آیا خانواده یک گروه است یا یک نظام اجتماعی؟ دلایل خود را توضیح دهید.    

4- از الگوهای عمل شوهر سه مورد را بنویسید.    

5- گزینهی صحیح را انتخاب کنید: چرا پیوند افراد خانواده عمیق تر و گسستن آن دشوارتر است؟

الف) چون قانون اجازهی جدایی به زن و شوهر را نمی دهد.

ب) چون زن و مرد درموارد زیادی با یکدیگر مشارکت دارند.

ج) چون فرزندان دوست ندارند والدین خود را ترک کنند.

د) به خاطر حفظ آبرو و حیثیت اعضای خانواده

6- جاهای خالی را پر کنید:  

خانواده را از دو جهت، یکی به عنوان یک ............... و دیگری به عنوان یک .............. می توان مورد بررسی قرار داد.

7- چرا می گوئیم خانواده یک نظام اجتماعی است؟  

8- سه تفاوت اساسی خانواده با گروههای دیگر را نام ببرید.        

9- ملاک های تمایز گروه ها از یکدیگر را بنویسید.

 


سوالات امتحانی درس دوم

1- چهار مورد از مهمترین آثار نامطلوب رشد سریع جمعیت را نام ببرید.  

2- صحیح یا غلط بودن جملهی زیر را مشخص کنید:

گاه به دلیل توجه بیش از حد پدرو مادر به فرزند، فرد متکی به خود بار می آید.

3- چرا در گذشته رشد جمعیت مانند امروز مشکل ساز نبوده است؟

4- چرا در گذشته تولید نسل موهبت به شمار می آمده است؟ (2مورد)      

5- تاثیر رشد جمعیت را بر موارد زیر بررسی کنید: 

1- نظام آموزشی       2- بهداشت

6- چرا در گذشته رشد جمعیت سریع نبوده است.    

7- آثار نامطلوب رشد سریع جمعیت را بنویسید.     

8- مشکل افزایش جمعیت را با توجه به مسالهی تولید نسل تجزیه و تحلیل کنید.    

9- چرا در روزگار جدید، فرزندان با سرعت گذشته وارد بازار کار نمی شوند؟     

الف) چون قانون کار وجود ندارد.

ب) چون باید برایبرعهده گرفتن کارهای تخصصی جدیدسال‌های زیادی رادرمراکزتحصیل سپری کنند.

ج) چون توانایی انجام کارهای سنگین را ندارند.

د) چون دوست دارند سال های بیشتری را استراحت کنند.

10-  دو مورد از تأثیرات خانواده بر نظام اجتماعی کل را نام ببرید.

11- رشد بی رویه جمعیت از نظر مسکن  چه مشکلاتی را در جامعه به وجود می آورد؟ (دومورد)

12- آثار نامناسب خانواده بر فرد را بنویسید.        

13- کارکردهای مطلوب نظام خانواده چیست؟        

14- اگر کشوری در سال 2 درصد رشد اقتصادی و در مقابل 3 درصد رشد جمعیت داشته باشد از نظر اقتصادی چه شرایطی دارد؟

سوالات امتحانی درس سوم

1- نقش خانواده را در حمایت عاطفی فرد وتأمین آرامش روانی توضیح  دهید.     

2- چگونه خانواده بر شکل گیری شخصیت فرد نقش دارد؟ (همراه با ذکر مثال)    

3- دلیل بقای نظام اجتماعی خانواده را در طول تاریخ بنویسید.      

4- چه عواملی در خانواده تأثیرات عمده در شخصیت فرد دارد؟     

5- کدام خصوصیات ومشخصات موجود در خانواده است که بر شخصیت کودک اثر می‌گذارند؟ (4مورد)  

6- زندگی یک زوج جوان از خویشاوندان یا آشنایان خود را در نظر بگیرید چهار مورد ازنقش های ارشادی حمایتی خانواده آنها را بنویسید.       

7- زن و مرد با کارکردن در منزل و بیرون از منزل وتلاش برای تربیت فرزندان، کدام مورد را تحقق می‌بخشند؟

الف) آرامش عاطفی             ب) شخصیت مستقل خویش   

ج) نقش ارشاد خانواده                   د) دوام و پایداری خانواده

8- نقش خانواده را در تحقق شخصیت مستقل توضیح دهید. 

9- نقش ارشادی و حمایتی خانواده را توضیح دهید.

10- خانواده چه تأثیری بر جسم و شخصیت فرد دارد؟       

 


سوالات امتحانی درس چهارم

1- رابطهی گونه های مختلف اجتماعی شدن را با ناسازگاری زوجین بررسی کنید.

2- ریشهی اصلی ناسازگاری زوجین با یکدیگر در کجا قرار دارد؟ 

3- دو مورد از علت های ایجاد ناسازگاری بین زن و شوهر را توضیح دهید.       

4- عوامل عمدهای که در تنوع جریانهای اجتماعی شدن دخالت دارند و در نتیجه در زندگی زن وشوهر سبب انتظارات متفاوتی از یکدیگر می شود را به اختصار بنویسید

5- دو عامل عمده در تنوع جریان های اجتماعی شدن را بنویسید.  

6- گزینه صحیح را انتخاب کنید:

در میان همهی دلایلی که برای وجود اختلافات میان زن و شوهرها مطرح می شود یک وجه مشترک می توان یافت و آن عبارت است از:

1- ناسازگاری          2       - عدم توجه به نیازها

3- یکسان نبودن ارزش ها    4- برآورده نشدن انتظارات

7- ابعاد مهم آسیب های نظام خانواده چیست؟         

8- اگر به دنبال راه حلی برای رفع ناسازگاری زن و شوهر هستیم،‌باید آن را در سطح ..................جست و جو کنیم.         

الف) خانواده   ب) نظام اجتماعی کل ج) سازمان های دولتی         د) نهادهای خصوصی

 


سوالات امتحانی درس پنجم

1- تفاوت انتظارات والدین و فرزندان ازکجا ناشی می شود؟ (نام ببرید)    

2- نظر روان شناسان در مورد اصل استقلال وتغییر نقش کودکی و نوجوانی چیست؟       

3- گونه های مختلف اجتماعی شدن چه تاثیری در اختلاف والدین و فرزندان دارد.

4- دو دلیل عمده تفاوت انتظارات والدین و فرزندان چیست؟

5- والدینی که معتقدند دخترشان باید زود ازدواج کند اما فرزند آنها معتقد به ازدواج پس از اتمام تحصیلات است دلیل اختلاف با فرزندشان چیست؟ 

الف) تغییر فرهنگ زندگی     ب) تفاوت در ارزشها و اجتماعی شدن

ج) مشکل تهیهی مخارج تحصیل      د) عدم توجه به تغییر نقش

6- وجه اشتراک ناسازگاری فرزندان و والدین چیست؟      

الف) تغییر فرهنگ جامعه     ب) تفاوت انتظارت

ج) گونه های اجتماعی شدن  د) نظام اجتماعی کل

نوشته شده در تاریخ جمعه 27 شهریور 1388 توسط فاروق مالدار
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : تم 98